Νόμος 2168/93 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ποσά που έχουν καταβληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή έχουν κατατεθεί σε τράπεζες, υπέρ επαγγελματιών ή αμειβομένων ποδοσφαιριστών, καθώς και τυχόν άλλων αθλητών και προπονητών ποδοσφαίρου, για τη μεταγραφή τους ή την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή την ανανέωσή της με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία που υπόκεινται στη ρύθμιση του νόμου Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, ως προς τη ρύθμιση των χρεών των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα στους ανωτέρω και νομίμως υπέρ αυτών κατατεθέντα στις τράπεζες καθ' όσον αποτελούν χρέη των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών προς τους ανωτέρω με τους οποίους συνήψαν σχετικές συμβάσεις.

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης η παράβαση των αυτών διατάξεων καθώς και η παράλειψη της εμπρόθεσμης δημοσίευσης του ισολογισμού συνεπάγεται την προσωρινή και μέχρι 1 έτος στέρηση της, κατά το άρθρο 59 του νόμου [Ν] 1958/1991, επιχορήγησης της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ή του Σωματείου, ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής διακόπτεται, αφ' ης εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε.}

 

3. Στο άρθρο 59 του νόμου [Ν] 1959/1991 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, δύναται να επιχορηγούνται, επιπρόσθετα, οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μέχρι ποσοστού 2% από του ποσοστού που αναλογεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από τα έσοδα του ΠΡΟ-ΠΟ.

 

4. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου υποχρεούται, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός να υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για κάθε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή Σωματείο επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και αναφέρονται στον αμέσως προηγούμενο μήνα.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών αυτών διακόπτεται προσωρινά η επιχορήγηση από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου μέχρι την υποβολή τους.

 

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή Σωματείο επιχορηγήθηκε χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή το Σωματείο στερείται προσωρινά και για 1 έτος της κατά το παρόν άρθρο επιχορήγησής της, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.}

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 προστίθεται περίπτωση γ', αναριθμούμενης της ήδη υφιστάμενης περίπτωσης γ' σε δ', που έχει ως εξής:

 

{γ. Παρέχεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το δικαίωμα της διενέργειας, μέχρι σαράντα (40) ετησίως, πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, τα έσοδα των οποίων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40, παράγραφος α', εδάφια α)α' και β)β' του νόμου 2065/1992, πλην του ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) για το ΛΟΤΤΟ και δεκατρία τοις εκατό (13%) για το ΠΡΟΤΟ, που περιέρχονται αντί του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Η παραχώρηση αυτή ισχύει μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4 δις) ετησίως, μετά τη συμπλήρωση των οποίων ισχύει πάλι η κατανομή των εσόδων σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις αυτές.}

 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.