Νόμος 1416/84 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Περιουσία. Χρηματικές ενισχύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 176 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Τα ακίνητα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παραμείνουν σ' αυτούς που είχαν δωρηθεί, εφόσον καταβληθεί στους δήμους ή κοινότητες ως αποζημίωση η αξία του ακινήτου, που υπολογίζεται στην τρέχουσα αξία κατά το χρόνο καταβολής της. Επίσης, αντί της αποζημίωσης, μπορεί να μεταβιβασθεί στο δήμο ή κοινότητα άλλο ακίνητο της αξίας. Η αξία τούτων καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 178.}

 

2. Στο άρθρο 178 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 

{5 Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κ.λ.π.) για την εκτέλεση έργων του προγράμματος τους.

 

6. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζεται από επιτροπή, που ορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη του, από τα οποία το ένα ορίζεται πρόεδρος και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ή της κοινότητας ή όπου δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία, από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ), που ορίζεται από το δήμαρχο ή το νομάρχη κατά περίπτωση.

 

7. Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και για κατηγορίες συνεταιρισμών, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Με τα ίδια διατάγματα μπορούν να προσδιορίζονται και οι προϋποθέσεις της απευθείας εκποίησης.}

 

3. Το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 182

 

Οι διατάξεις του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 1065/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους δήμων και κοινοτήτων. Αν από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο κριθεί ότι μόνο ένα ακίνητο είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού το ακίνητο μπορεί να αγοραστεί απευθείας με ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου που εγκρίνεται από το νομάρχη.}

 

4. Στο άρθρο 183 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 αντιστοίχως ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και σε συνεταιρισμούς, για την ικανοποίηση αναγκών τους.

 

4. Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 178.

 

5. Το μίσθωμα των ακινήτων της παραγράφου 3 καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 178.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 189 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση κινητών πραγμάτων προς το δημόσιο, άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμού και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την κάλυψη των αναγκών τους, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Το τίμημα των κινητών καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 178.}

 

6. Στο άρθρο 189 του νόμου [Ν] 1065/1980 οι παράγραφοι 4 και 5 παίρνουν αντίστοιχα αριθμούς 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.}

 

7. Στο άρθρο 192 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον η οικονομική κατάσταση του δήμου ή της κοινότητας το επιτρέπει και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοστό των τακτικών εσόδων του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.