Νόμος 1558/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

 

2. Στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου προΐσταται μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας α' ειδικών θέσεων, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο διορισμός και η παύση του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα καθήκοντα του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται με όμοια απόφαση και σε ανώτατο δημόσιο λειτουργό, παράλληλα ή μη με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1968/1991.

 

3. Με διάταγμα, που αποτελεί τον Οργανισμό της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και εκδίδεται, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται χωρίς κανένα περιορισμό από τις ισχύουσες διατάξεις κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανάθεση καθηκόντων σε πανεπιστημιακούς και δικαστικούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα ή μη με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους, και η υπηρεσιακή - μισθολογική κατάσταση του προσωπικού της εν γένει, καθώς και η σύσταση για τις ανάγκες της, σε οποιαδήποτε κατηγορία και βαθμό θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1968/1991.

 

4. Με το ίδιο ή διαφορετικό διάταγμα είναι δυνατόν:

 

α) να μεταβάλλεται ο τίτλος της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου,

β) να ρυθμίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών προς τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος 4 εδάφιο β' του νόμου 1558/1985,

γ) να προβλέπεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα από τον Πρωθυπουργό στο Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και από τον τελευταίο στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 και

δ) να παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Πρωθυπουργό ή στο Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου για την ειδικότερη ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 1558/1985, όπως διαμορφώθηκαν από τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε και η υφιστάμενη ταυτάριθμη παράγραφος αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1968/1991.

 

5. (πρώην 4) Ο διορισμός και η παύση του προσωπικού της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1299/1982 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανατίθενται καθήκοντα αρμοδιότητας Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου σε πανεπιστημιακούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με ίδια απόφαση ανατίθενται παρόμοια καθήκοντα σε δικαστικούς λειτουργούς παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% των αποδοχών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

7. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1299/1982 εφαρμόζεται και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 ισχύει και για τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

9. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004 (ΦΕΚ 28/Α/2004).

 

Με όμοια απόφαση, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες της περίπτωσης ε' του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982) και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3133/2003 (ΦΕΚ 85/Α/2003) με εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.