Νόμος 1734/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οριοθέτηση βοσκότοπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε νομό συγκροτούνται με απόφαση του νομάρχη μια ή περισσότερες επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από:

 

α) έναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωση δήμων και κοινοτήτων,

β) έναν εκπρόσωπο του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού, κατά προτίμηση κτηνοτρόφο,

γ) ένα γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας,

δ) ένα δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας,

ε) έναν κτηνίατρο,

στ) έναν τοπογράφο μηχανικό από εκείνους που υπηρετούν στη νομαρχία κάθε ειδικό επιστήμονα, τη συμμετοχή του οποίου θεωρεί αναγκαία ο νομάρχης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Αν η τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων, ή ο αγροτικός συνεταιρισμός δεν προτείνουν τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή τους σε προθεσμία δέκα ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από το νομάρχη. Στην επιτροπή καλείται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η απουσία όμως του οποίου δεν εμποδίζει το έργο της επιτροπής. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους επιτρέπεται να αντικατασταθούν τα μέλη των περιπτώσεων α και β, αν ο αντίστοιχος φορέας προτείνει άλλον εκπρόσωπό του, και τα μέλη της περίπτωσης γ, αν για οποιοδήποτε λόγο πάψουν να υπηρετούν στην οικεία νομαρχία. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών της επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας τους αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, η κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών του ίδιου νομού και κάθε σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

2. Οι επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου συντάσσουν διαγράμματα σε κλίμακα 1 προς 50.000, ή 1 προς 20.000 ή με μεγαλύτερη αν υπάρχει κατάλληλο χαρτογραφικό υλικό, στα οποία απεικονίζονται οι βοσκότοποι (πεδινοί, ημιορεινοί και ορεινοί), ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, καθώς και εκείνοι, στους οποίους έχει γίνει κτηνοτροφική αποκατάσταση.

 

Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύονται από πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται ο βοσκότοπος περιμετρικά, αναφέρονται η θέση, τα όρια, η μορφή και κατά προσέγγιση η έκτασή του καθώς και ο χαρακτηρισμός του ως πεδινού ή ορεινού. Για τους βοσκότοπους που εκτείνονται στην περιφέρεια περισσότερων νομών το σχετικό διάγραμμα και πρακτικό συντάσσουν από κοινού οι αρμόδιες επιτροπές των νομών αυτών.

 

Στην παραπάνω οριοθέτηση δεν περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτάσεις που είχαν τη μορφή δάσους, κάηκαν και κηρύχθηκαν αναδασωτέες, εκτάσεις του πρώην νομού Αττικής καθώς και εδάφη που προβλέπονται από τις περιπτώσεις β έως και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969.

 

3. Μετά την υποβολή στη νομαρχία του πρακτικού της επιτροπής και του σχετικού διαγράμματος καθορίζονται τα όρια του βοσκότοπου με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή γεωργίας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Για τους βοσκότοπους που εκτείνονται στην περιφέρεια περισσότερων νομών ο καθορισμός των ορίων και ο χαρακτηρισμός τους γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων νομαρχιών. Η νομαρχιακή απόφαση μπορεί να ανακληθεί ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, αν ο βοσκότοπος πάψει να είναι απαραίτητος για την κτηνοτροφία.

 

Μετά την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της σχετικής απόφασης, οι εκτάσεις του βοσκότοπου περιέρχονται στο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας που ίσχυε προ της οριοθέτησης.

 

4. Στη διεύθυνση γεωργίας κάθε νομαρχίας τηρείται μητρώο βοσκότοπων, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά το πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 1 με το σχετικό διάγραμμα, η νομαρχιακή απόφαση της προηγουμένης παραγράφου και κάθε άλλη απόφαση ή πράξη που αφορά τους βοσκότοπους. Αντίγραφα των στοιχείων αυτών αποστέλλονται και φυλάσσονται στην οικεία διεύθυνση δασών, στον οικείο δήμο ή κοινότητα και τον τοπικό αγροτικό συνεταιρισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 3 του νόμου 1734/1987 βλέπε απόφαση ΣτΕ 370/1997 και 664/1990.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.