Νόμος 1734/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαχειριστικές μελέτες, προγράμματα αξιοποίησης, εκτέλεση έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την οριοθέτηση των βοσκότοπων συντάσσεται μελέτη διαχείρισης για κάθε βοσκότοπο.

 

2. Την εκπόνηση της μελέτης αυτής αναθέτει ο νομάρχης στη διεύθυνση γεωργίας, ή στη διεύθυνση δασών της νομαρχίας ανάλογα αν πρόκειται για πεδινό ή ορεινό βοσκότοπο. Σε περίπτωση αδυναμίας των παραπάνω διευθύνσεων να εκπονήσουν τη μελέτη, ο νομάρχης, με απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των διευθύνσεων αυτών, μπορεί να αναθέτει την εκπόνησή της στους οικείους δήμους ή κοινότητες ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιώτες γεωτεχνικούς ή τεχνικά γραφεία που διαθέτουν σχετική άδεια κατά τη διαδικασία και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναθέσεως μελετών. Με την ίδια απόφαση ο νομάρχης αναθέτει την επίβλεψη των μελετών αυτών στη διεύθυνση γεωργίας ή τη διεύθυνση δασών της νομαρχίας. Για τους βοσκότοπους που εκτείνονται στην περιφέρεια περισσότερων νομών η εκπόνηση ή επίβλεψη, σύμφωνα με τις παραπάνω διακρίσεις της μελέτης, ανήκει από κοινού στις οριζόμενες κατά το πρώτο εδάφιο διευθύνσεις γεωργίας ή δασών των οικείων νομαρχιών. Στην περίπτωση αυτή, για την ανάθεση της μελέτης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ιδιώτες γεωτεχνικούς ή τεχνικά γραφεία απαιτείται κοινή απόφαση των οικείων νομαρχών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των διευθύνσεων γεωργίας και δασών κάθε νομαρχίας. Οι προδιαγραφές για την εκπόνηση των διαχειριστικών μελετών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατά τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος γ.

 

3. Η μελέτη διαχείρισης εντάσσεται στο πρόγραμμα αξιοποίησης του βοσκότοπου, το οποίο συντάσσεται κάθε χρόνο από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου. Για τους βοσκότοπους που εκτείνονται στην περιφέρεια περισσότερων νομών, το πρόγραμμα αξιοποίησης εκπονείται από κοινού από τις οριζόμενες κατά το προηγούμενο εδάφιο υπηρεσίες των νομών αυτών και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των οικείων νομαρχιών, ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου κάθε νομού.

 

4. Την εκτέλεση των κάθε είδους έργων βελτίωσης και συντήρησης των βοσκότοπων, εκτός από τον αγροτικό συνεταιρισμό, μπορεί να αναλαμβάνει η διεύθυνση γεωργίας ή η διεύθυνση δασών, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες ιδιοκτήτες βοσκότοπων, με απόφαση του νομάρχη ή με κοινή απόφαση των οικείων νομαρχών, αν πρόκειται για βοσκότοπο που εκτείνεται στην περιφέρεια περισσότερων νομών. Στην περίπτωση αυτή, την εκτέλεση των έργων εποπτεύει η υπηρεσία που συνέταξε τη μελέτη ή ανέλαβε την επίβλεψή της σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 143 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969) Περί Δασικού Κώδικα επεκτείνονται και για τους τεχνολόγους δασοπονίας σύμφωνα με τα οριζόμενα και τους περιορισμούς του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1102/1980 (ΦΕΚ 278/Α/1980) περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνολόγων δασοπονίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.