Νόμος 1849/89 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κύριοι ή συγκύριοι των αυθαίρετων κτισμάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), που υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 15 και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη συμπληρωματική δήλωση και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, δύνανται να υποβάλουν τη δήλωση αυτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και οι άλλες διατάξεις του αυτού άρθρου 15.

 

2. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) προστίθεται η εξής παράγραφος 11:

 

{11. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 9 είναι δυνατή η σύνδεση με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης των αυθαίρετων κτισμάτων με χρήση κατοικίας, τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκονται μέσα σε ρυμοτομικά σχέδια ήδη εγκεκριμένα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983. Η σύνδεση των παραπάνω αυθαίρετων κτισμάτων γίνεται αφού προηγουμένως υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δηλώσεις και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983.}

 

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για αυθαίρετα κτίσματα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983. Η διάταξη της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 15 δύναται να εφαρμοστεί αναλόγως.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στους αρμόδιους φορείς παροχών για τη σύνδεση με τα δίκτυα των κτισμάτων της παραγράφου αυτής, τα δικαιολογητικά σε περιπτώσεις συνδέσεως αυτοτελών τμημάτων (διαμερισμάτων) μεγαλύτερων οικοδομών που δεν έχουν αποπερατωθεί στο σύνολό τους και κάθε λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.