Νόμος 1577/85 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Καταργούμενες - διατηρούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το νομοθετικό διάταγμα 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εκτός από τις παρακάτω διατάξεις οι οποίες θεωρούνται γενικής εφαρμογής που καταργούνται το πολύ μετά ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μια φορά για ένα ακόμη έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

α) Για τις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, το άρθρο 11 παράγραφοι 6 και 12, τα άρθρα 12, 13 παράγραφος 1 και 2, το άρθρο 24 παράγραφοι 4, 5, 6, 7 (μόνο για τον καθορισμό του πλάτους της στοάς), το άρθρο 25Β παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 26, το άρθρο 32 παράγραφος 2, το άρθρο 35 παράγραφος 6, τα άρθρα 81, 82, το άρθρο 84 παράγραφοι 1)ε, 1)η, 7)ε, 9)β, το άρθρο 85 παράγραφος 6, τα άρθρα 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117.

 

β) Για τις περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου το άρθρο 11 παράγραφοι 6 και 12, τα άρθρα 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2, το άρθρο 35 παράγραφος 6, τα άρθρα 81, 82, το άρθρο 84 παράγραφοι 1)η και 7)ε, το άρθρο 85 παράγραφος 6, τα άρθρα 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117.

 

γ) Για τους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, το άρθρο 11 παράγραφοι 6 και 12, τα άρθρα 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 26, 32 παράγραφοι 2, 35 παράγραφος 6, τα άρθρα 81, 82, το άρθρο 84 παράγραφοι 1)ε, 1)η, 7)ε, 9)β το άρθρο 85 παράγραφος 6, τα άρθρα 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117.

 

2. Καταργείται το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 89/1973 (ΦΕΚ 160/Α/1973).

 

3. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του προεδρικού διατάγματος της 03-04-1929 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 155/Α/1929), με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου 1337/1983, όπως ισχύουν.

 

4. (Προστίθεται διάταξη στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

5. Καταργείται το άρθρο 12 του νόμου 651/1977, όπως ισχύει εκτός από την παράγραφο 4)γ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.