Νόμος 1882/90 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1, 7 και 8 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1386/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση που αποφασίζεται κατά το άρθρο 7 περίπτωση 1 η ανάληψη της διοίκησης από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων νέων επιχειρήσεων, η διοίκηση ασκείται κατά περίπτωση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που διορίζονται από αυτόν και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Παράταση μπορεί να χορηγηθεί με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού μόνο για τρεις μήνες και μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι τράπεζες μπορούν να χορηγούν στις επιχειρήσεις αυτές δάνεια ή εγγυήσεις. Όταν η διοίκηση απαρτίζεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, συμμετέχουν σ' αυτήν και από ένας εκπρόσωπος των μετόχων, των πιστωτών και των εργαζομένων στην επιχείρηση. Με την απόφαση που διορίζεται η διοίκηση με μεταγενέστερη απόφαση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων καθορίζεται η αμοιβή ή η αποζημίωση των μελών της που βαρύνει την επιχείρηση. Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 7 παύει η εξουσία των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης. Η γενική συνέλευση των μετόχων ή η συνέλευση των εταίρων διατηρείται, αλλά δεν μπορεί να αποφασίζει την ανάκληση των μελών της διοίκησης που διορίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο της επιχείρησης, εφ' όσον δεν αντιτίθενται στο σκοπό του παρόντος νόμου.

 

7. Εάν εντός του προβλεπόμενου, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, χρονικού διαστήματος δεν επιτευχθεί συμφωνία, ακολουθεί η κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου διαδικασία της εκκαθάρισης.

 

8. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διοίκησης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.