Νόμος 1892/90 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρότυπα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία των τέως παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών εξακολουθούν να λειτουργούν ως πειραματικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η οργάνωση και λειτουργία των σχολείων αυτών, τα ζητήματα που αφορούν την τοποθέτηση προσωπικού σ' αυτά και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές και η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων, τεχνικών και επαγγελματικών σχολών και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 685/1972 (ΦΕΚ 198/Α/1972), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του νόμου [Ν] 682/1977 εφαρμόζονται και για τα ιδιωτικά τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια και τις ιδιωτικές τεχνικές και επαγγελματικές σχολές. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 13/1978 (ΦΕΚ 4/Α/1979) καταργούνται.

 

4. Από την έναρξη του σχολικού έτους 1990-91 οι προαγωγικές εξετάσεις των διαφόρων τάξεων όλων των ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργούνται από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ιδιωτικών σχολείων, χωρίς συμμετοχή δημόσιων εκπαιδευτικών, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των τελευταίων τάξεων των ίδιων σχολείων διενεργούνται από μικτές επιτροπές, αποτελούμενες από ίσο αριθμό δημόσιων εκπαιδευτικών και ιδιωτικών εκπαιδευτικών του αντίστοιχου σχολείου. Η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 13 του νόμου [Ν] 1351/1983 και 2 παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 1771/1988 καταργούνται.

 

5. Από το έτος 1991 για την επιλογή αποφοίτων τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για εγγραφή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ολόκληρο το ποσοστό 25% που προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1351/1983 καλύπτει μόνο από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου του Λυκείου.

 

6. Τα κάθε είδους ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση δημόσιας αρχής.

 

Κατ' εξαίρεση θεωρούνται από την αρμόδια διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης τα πιστοποιητικά που προορίζονται για στρατολογική χρήση.

 

7. Από το σχολικό έτος 1990 - 1991 στη δεύτερη και την τρίτη τάξη των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων και στην πρώτη και δεύτερη τάξη των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών μπορεί να λειτουργούν τμήματα, τα οποία παρακολουθούν αποκλειστικά απόφοιτοι γενικών λυκείων. Στα τμήματα αυτά διδάσκονται μόνο τα μαθήματα ειδικότητας που προβλέπονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα και η ξένη γλώσσα και όχι τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί στα γενικά λύκεια. Για τη συμπλήρωση του διδακτικού προγράμματος των τμημάτων αυτών μέχρι την κάλυψη συνολικά 25 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας μπορεί να διδάσκονται επί πλέον μαθήματα, ενταγμένα στο κανονικό πρόγραμμα, κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται νέοι τομείς και τμήματα στα τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια και στις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή νέοι κύκλοι και κλάδοι στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, καθώς και να καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι τομείς, τμήματα, κύκλοι και κλάδοι.

 

9. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990 - 1991 η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛΔΕ ή σε τρία Πειραματικά Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Η λειτουργία των ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛΔΕ παρατείνεται και για το έτος αυτό και διέπεται από τις κείμενες γι' αυτές διατάξεις. Η οργάνωση, οι έδρες, η στελέχωση, τα προγράμματα σπουδών, οι χορηγούμενοι τίτλοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των τριών πειραματικών Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990 - 1991 καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

10. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την εκδοσή της η αριθμό ΙΒ/8304/11-09-1989 [Α] απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 702/Β/1989).

 

11. Οι πληρωμές αποζημιώσεων σε εκπαιδευτικούς που ασκούν τα καθήκοντα, τα οποία προβλέπονται από τη πρώτη περίοδο της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1566/1985, νομίμως έγιναν και γίνονται και πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της δεύτερης περιόδου της ίδιας παραγράφου.

 

12. Η θέση, η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 708/1977, μπορεί να καταλαμβάνεται από εκπαιδευτικό με βαθμό Α' που ανήκει σε οποιονδήποτε από τους κλάδους ΑΤ1 έως ΑΤ18 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

 

13. Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της εκπαίδευσης για την αειφορία είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής και χρηματοδότησης ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

14. Η αποζημίωση, που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1824/1988, ορίζεται από 11-03-1990 ίση προς την αντιστοιχούσα σε είκοσι οκτώ (28) ώρες απασχόλησης για κάθε διδακτικό τρίμηνο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.