Νόμος 1892/90 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Εκσυγχρονισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τίτλο για την εγγραφή σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων αποτελεί το απολυτήριο του Λυκείου. Η βαθμολογία σε κάθε είδους εξετάσεις επιλογής δεν αποτελεί τίτλο εγγραφής και λαμβάνεται υπόψη μόνο για την κατανομή των εισακτέων υποψηφίων στα διάφορα τμήματα των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η απόφαση Η2216 (ΦΕΚ 261/Β/1990) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3. Οι μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες οφείλουν, μέχρι τη λήξη της θητείας τους, να ολοκληρώσουν και την εκπόνηση της διατριβής τους.

 

4. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1771/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Πόροι των ακαδημαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων είναι:

 

i) Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ii) Οι πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών.

iii) Τα έσοδα από την πώληση των δημοσιευμάτων τους.

iv) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων και

v) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους.}

 

5. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1771/1988 προστίθενται οι ακόλουθες περίοδοι:

 

{Η Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος, με την ειδική σύνθεσή της, οφείλει να προβεί στην εκλογή του διευθυντή και του αναπληρωτή του μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η επιλογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

6. Το εδάφιο α της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1771/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α) Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1514/1985 ανεξάρτητα ακαδημαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα:

 

ii) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα και

iii) Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, με έδρα την Αθήνα,

 

μετατρέπονται σε Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα.

 

Τα εν λόγω Ινστιτούτα συνδέονται αντίστοιχα με τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1990 - 1991 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το διορισμό διευθυντών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης με την ειδική σύνθεση και της Συγκλήτου του οικείου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, προσαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Ινστιτούτων αυτών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

7. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1771/1989 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:

 

{8. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο εκδίδονται, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου Πανεπιστημιακής Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας.}

 

8. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1698/1987 (ΦΕΚ 59/Α/1987) εφαρμόζεται και για τους υποτρόφους Έλληνες ερευνητές που έχουν εισαχθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987 - 1988. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 01-09-1987 έως 31-08-1989.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1698/1987 αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος της ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1698/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2)α) Στους υποτρόφους Έλληνες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας από 01-09-1986 έως 31-12-1989 καθορίζεται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) λιρέτες Ιταλίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Τον ίδιο προϋπολογισμό θα βαρύνει και κάθε δαπάνη από τυχόν προσαυξήσεις λόγω καθυστερημένης καταβολής.}

 

11. Η με αριθμό ΙΑ/316/15-03-1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 188/Β/1988) καταργείται.

 

12. Οι πτυχιούχοι μέσων σχολών των νόμων [Ν] 580/1970 και [Ν] 576/1977 κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Σχολής / Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, οι οποίοι είναι διορισμένοι ως εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΤΕΙ του νόμου [Ν] 1586/1986 και υπηρετούν στη Μέση Εκπαίδευση επί δεκαετία τουλάχιστο μπορούν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο 3ο εξάμηνο σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά από αίτησή τους σε τμήμα της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Μέση Εκπαίδευση, μπορούν να εγγράφονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητάς τους.

 

Κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

α. Οι σπουδαστές αυτοί οφείλουν για την αποπεράτωση των σπουδών τους στο τμήμα εγγραφής τους στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα να παρακολουθήσουν με επιτυχία τα μαθήματα των τυπικών εξαμήνων εγγραφής τους και επομένων. Επίσης οφείλουν να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να εκτελέσουν την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους σπουδαστές που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα, χορηγείται Ειδικό Πτυχίο, ο βαθμός του οποίου υπολογίζεται κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 489/1984 (ΦΕΚ 176/Α/1984). Το Ειδικό Πτυχίο δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, λογίζεται όμως ως ισότιμο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας μόνον για τις περιπτώσεις μισθολογικών ή και υπηρεσιακών μεταβολών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων τους

 

β. Από το ακαδημαϊκό έτος 1994 - 1995 η παράγραφος 12 του άρθρου 112 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εδάφια α και β της παραγράφου 12 προστέθηκαν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος άρθρου, η δε παράγραφος 12 καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 1994 - 1995, με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2233/1994 (ΦΕΚ 141/Α/1994).

 

13. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την εκδοσή του το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 377/1990 Μετονομασία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (ΑΓΣΑ), της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), κατάτμηση - ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν (ΦΕΚ 166/Α/1990).

 

14. Στο προεδρικό διάταγμα που κυρώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, επιφέρονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο άρθρο 2 το Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής μετονομάζεται σε Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ μπορεί να μετονομαστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας.

 

Με την απόφαση μπορεί να ορισθεί αριθμός εισακτέων, κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο ε' της παραγράφου αυτής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990 - 1991.

 

β) Στο άρθρο 8 η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Καθένα από τα τμήματα της προηγούμενης παραγράφου εκτός του Γενικού, χορηγεί ενιαίο πτυχίο γεωπόνου με επί μέρους ειδικεύσεις ως ακολούθως:}

 

γ) Προστίθεται παράγραφος 3 με το εξής περιεχόμενο:

 

{3. Στο πτυχίο αναγράφεται ο τίτλος του γεωπόνου και η ονομασία του τμήματος φοίτησης.}

 

δ) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντιστοίχως.

 

ε) Στο άρθρο 29 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7 με το εξής περιεχόμενο:

 

{7. Στα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτός του Τμήματος Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου 1990 - 1991, μέσω των γενικών εξετάσεων, μπορούν να καταταγούν φοιτητές που εισάγονται στα άλλα τμήματα του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με απόφαση της Συγκλήτου και δήλωση προτίμησης των φοιτητών. Με την απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου από τις γενικές εξετάσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.