Νόμος 1892/90 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Περιορισμός υπογραφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποκέντρωσης με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από ιεραρχικά προϊστάμενα σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της διοίκησης, κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει πάνω από δύο προσυπογραφές και την τελική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξαιρούνται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις ή έγγραφα ή κατηγορίες διοικητικών πράξεων ή εγγράφων εφ' όσον ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση αυτή, να επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή.

 

3. Με την ίδια απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο αριθμό οι προσυπογραφές που φέρει κάθε εξαιρούμενη διοικητική πράξη ή έγγραφο ή κατηγορία διοικητικών πράξεων ή εγγράφων.

 

4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να επανεκδίδονται ή να τροποποιούνται μετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την τελευταία τροποποίησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992).

 

5. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζει τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.