Νόμος 2026/92 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επιτροπή Υπαλληλικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται ενδεκαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου κώδικα κατάστασης των δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που αποτελείται από ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές του διοικητικού δικαίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δικηγόρους, γενικούς διευθυντές υπουργείων, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.}

 

2. Στο άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1735/1987 και μετά το τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται παράγραφος 5)α, που έχει ως εξής:

 

{5. α. Δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση εκλογική νομοθεσία για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία τους μετά ένα έτος από την υποβολή της παραίτησής τους, αν δεν εκλεγούν, ή μετά δύο μήνες από τη λήξη της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, εάν το επιθυμούν. Η αίτηση επανόδου υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την πάροδο του έτους ή των δύο μηνών κατά περίπτωση.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 81 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να επανεκδίδονται ή να τροποποιούνται μετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την τελευταία τροποποίησή τους.}

 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1991, καταργούνται. Πράξεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο σε αναστολή εκτέλεσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.