Νόμος 2009/92 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύονται νέοι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:

 

α. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 19 Πληροφορικής, Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

β. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 20 Πληροφορικής, Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Οι θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διορισμοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 20 Πληροφορικής.

 

Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, καθώς και η σύσταση των θέσεων στους ανωτέρω κλάδους καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου στις συνιστώμενες θέσεις των ανωτέρω κλάδων, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μετατάσσονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους ως εξής:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 19 Πληροφορικής μπορούν να μετατάσσονται εκπαιδευτικοί, που διορίστηκαν στην εκπαίδευση με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι οποίοι:

 

ή διαθέτουν, επιπλέον του πτυχίου διορισμού και κατά σειρά προτεραιότητας, διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική, πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των τμημάτων και κύκλων Πληροφορικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών, Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, master ή ισότιμο τίτλο (αναγνωρισμένο από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής) στην Πληροφορική ιδρύματος της αλλοδαπής, πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τμημάτων Πληροφορικής.
ή δεκαεξάμηνη τουλάχιστο διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ή εμπειρία για αντίστοιχο τουλάχιστον χρονικό διάστημα στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος της Πληροφορικής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

β. Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 20 Πληροφορικής μετατάσσονται εκπαιδευτικοί, που διορίστηκαν στην εκπαίδευση με πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και οι οποίοι επιπλέον του πτυχίου διορισμού, έχουν, κατά σειρά προτεραιότητας, ένα από τα προσόντα που ορίζονται από το προηγούμενο εδάφιο α'.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

2. Οι προμήθειες, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 επιτρέπεται να πραγματοποιούνται και από τις αρμόδιες διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του.

 

3. Κατ' εξαίρεση, άδειες για την ίδρυση και λειτουργία προσθήκης, στις ήδη υφιστάμενες σχολικές μονάδες ιδιωτικής Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, νέων, άλλου τύπου, μονάδων, τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων, που χορηγήθηκαν για το σχολικό έτος 1991 - 1992, ισχύουν για το έτος αυτό αν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 15-11-1991.

 

4. α. Διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Εταιρείας, που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ασκήσεως καθηκόντων διευθυντών και υποδιευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ο ορισμός των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του αρμόδιου κατά βαθμίδα κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

 

Το διευθυντή απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο υποδιευθυντής, τούτον δε απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός του σχολείου.

 

β. Το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α/1988) καταργείται.

 

γ. Κάθε αντίθετη διάταξη, που αναφέρεται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα παράγραφο θέματα, καταργείται.

 

5. α. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΔΕ1, ΤΕ1, ΠΕ17, ΠΕ18 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, οι οποίοι έχουν ή αποκτούν τα τυπικά προσόντα άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν από του διορισμού τους δεκαετή υπηρεσία σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί με αίτησή τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

β. Οι μετατασσόμενοι επανακατατάσσονται σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1505/1984 σε μισθολογικό κλιμάκιο, που αντιστοιχεί με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου στο οποίο γίνεται η μετάταξη.

 

6. Σε νομίμως συστημένους οικοδομικούς συνεταιρισμούς εκπαιδευτικών, που αριθμούν περισσότερα από οκτακόσια μέλη, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσπώνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους μέχρι δύο εκπαιδευτικοί λειτουργοί εν ενεργεία, που έχουν εκλεγεί από την γενική συνέλευση του συνεταιρισμού μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το πολύ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Η επιλογή των αποσπώμενων γίνεται ύστερα από υπόδειξη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.