Νόμος 2009/92 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Θέματα Στρατιωτικών Σχολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, κατά φθίνουσα σειρά, που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ισχύει κάθε φορά, και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των εισακτέων. Στις σχολές αυτές δεν εισάγονται υπεράριθμοι λόγω ισοβαθμίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία του εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για την εισαγωγή λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

 

i) η συνολική βαθμολογία,

ii) η βαθμολογία στο βασικό μάθημα και

iii) η σειρά προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

 

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας μεταξύ εισαγομένων που ισοβάθμησαν λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.

 

2. Οι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περίπτωση διαγραφής από τη Στρατιωτική Σχολή για λόγους υγείας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης σχολής ή τμήματος της προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου. Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), διαγραφόμενοι της Σχολής για λόγους υγείας, συνεχίζουν οπωσδήποτε τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, που είχαν εισαχθεί με το σύστημα των γενικών εξετάσεων και διεγράφησαν για λόγους υγείας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1990 - 1991 και 1991 - 1992.

 

Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, από την έκδοση της απόφασης διαγραφής και συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης και της γνωμάτευσης της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).

 

Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και οι οποίοι κατά, τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.

 

Εφόσον από τη γνωμάτευση της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής προκύπτει ότι ο διαγραφείς για λόγους υγείας δεν είναι ικανός προς στράτευση κατηγορίας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή επόμενης προτίμησής του, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

 

Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της γνωμάτευσης της αρμόδιας κατά κλάδο Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), στην περίπτωση διαγραφής για λόγους υγείας.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους σπουδαστές του πρώτου έτους σπουδών του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που διαγράφηκαν λόγω πτητικής ανεπάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996 - 1997. Οι αιτήσεις των σπουδαστών αυτών, συνοδευόμενες από την απόφαση διαγραφής τους υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 8 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 28/Α/2002).

 

3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διαγραφόμενοι των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και τους παρέχεται το δικαίωμα λήψεως αναβολής κατατάξεως λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Στρατολογίας των Ελλήνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 8 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 28/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.