Νόμος 2009/92 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι μετεγγραφές των πολυτέκνων φοιτητών ή σπουδαστών τέκνων και των φοιτητών ή σπουδαστών - τέκνων πολυτέκνων από ισότιμες σχολές και ομοταγείς σχολές ή τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού σε αντίστοιχα τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του εσωτερικού πραγματοποιούνται χωρίς τους προβλεπόμενους από τη διάταξη της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991) ποσοτικούς περιορισμούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

 

β. Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για τους πολύτεκνους φοιτητές ή σπουδαστές και φοιτητές ή σπουδαστές - τέκνα πολυτέκνων, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 1991 - 1992, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντός εικοσαημέρου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

 

2. Οι μόνιμοι ειδικοί επιστήμονες που υπηρετούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1566/1985 (άρθρο 84 παράγραφος 8) τουλάχιστον επί 12 έτη, καθώς και οι κατέχοντες οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 6 Ειδικών σε θέματα Αρχιτεκτονικής και Κοινωνιολογίας του αστικού χώρου του νόμου [Ν] 1476/1984 που υπηρετούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τουλάχιστον επί 10 έτη, εντάσσονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς μόνιμες οργανικές θέσεις μονίμων παρέδρων της αυτής ειδικότητας, που συνιστώνται με το άρθρο αυτό στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κενούμενων των αντίστοιχων θέσεων, που κατείχαν ως τώρα. Οι συνιστώμενες με την παρούσα διάταξη θέσεις αυτές καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών από την υπηρεσία.

 

3. α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασμό ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

β) Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των ξένων σχολείων.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του σχετικού λογαριασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

4. Όπου στο κεφάλαιο Ι ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του νόμου [Ν] 1566/1985 αναφέρεται ειδικό προσωπικό, νοείται ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται από την ισχύ του παρόντος νόμου οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

5. α. Από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού καταργούνται όλες οι προσωρινές θέσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατέχουν εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1304/1982 και οι συνιστώνται ισάριθμες προς τις καταργούμενες θέσεις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ειδικών παρέδρων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τις οποίες καταλαμβάνουν αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί αυτοί και λαμβάνουν τις κάθε είδους αποδοχές παρέδρων με θητεία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να ασκούν και έργο, που τους αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

β. Οι προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με το άρθρο αυτό καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγω των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.