Νόμος 2040/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1564/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Προϋποθέσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού

 

1. Επιτρέπεται η παραγωγή για εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον:

 

α) Έχει άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης.

β) Έχει υποβάλει δήλωση για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του υπό αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

2. Όταν η προς αναπαραγωγή ποικιλία ανήκει σε είδος που συμπεριλαμβάνεται στους τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 7 παράγραφος 3, η χρησιμοποίηση αυτής για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με σκοπό την εμπορία επιτρέπεται εφόσον:

 

α) έχει εγγραφεί στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή

 

β) εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκριση από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία:

 

α)α) έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής της στον εθνικό κατάλογο,

β)β) έχει εγγραφεί στους κοινούς καταλόγους ποικιλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

γ)γ) έχει εγγραφεί στον εθνικό κατάλογο άλλου κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ)δ) έχει εγγραφεί στον εθνικό κατάλογο τρίτου κράτους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για τη χορήγηση της παραπάνω έγκρισης.}

 

2. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1564/1985 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης δεν απαιτείται για τις επιχειρήσεις που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό των ανθοκομικών ειδών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εφόσον το υλικό αυτό δεν διατίθενται σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή παραγωγούς.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζεται και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1564/1985 προστίθενται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Διαπιστωθεί ότι η σποροπαραγωγική ή φυτωριακή επιχείρηση δεν τηρεί τα οριζόμενα από τις υπουργικές αποφάσεις, που ρυθμίζουν τα θέματα τα σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, που παράγουν και εμπορεύονται.}

 

4. Στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1564/1985, για τις οποίες χωρεί προσφυγή του δικαιούχου της άδειας ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, προστίθενται και η περίπτωση δ' του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1564/1985.

 

5. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1564/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 στο πρώτο εδάφιο, στίχος δεύτερος, διαγράφεται η λέξη περιφερειακές.

 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερομένους της δήλωσης του άρθρου 4, παράγραφος 1, περίπτωση β' στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς της προηγούμενης παραγράφου.}

 

6. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1564/1985 προστίθενται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχουν δημιουργήσει ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην κυριότητά τους ποικιλίες φυτικών ειδών, των οποίων έχει τεθεί σε εμπορία πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, μπορεί να χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, για την προστασία των ποικιλιών αυτών, πιστοποιητικό φυτικής δημιουργίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.

 

Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών της παραγράφου αυτής απαιτείται αίτηση του δημιουργού ή του διαδόχου του, που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργού Γεωργίας μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς τον Υπουργό Γεωργίας.}

 

7. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1564/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Διατηρητής ποικιλίας είναι δημόσια υπηρεσία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διατηρεί κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας, την ποικιλία με τα χαρακτηριστικά, με τα οποία έχει γραφεί στον εθνικό κατάλογο του άρθρου 6 και παράγει υλικό καλλιτερευτού.}

 

β) Η παράγραφος 4 καταργείται.

 

8. Στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1564/1985 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

9. Το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1564/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 4 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Στους κατόχους άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας ή κατ' εξουσιοδότησή του από το νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση, άδεια επιχείρησης εμπορίας για το πολλαπλασιαστικό υλικό της δικής τους παραγωγής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Με την άδεια αυτή οι κάτοχοι μπορεί να εισάγουν από το εξωτερικό το απαραίτητο υλικό της επιχείρησής τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.}

 

β) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καθ' υποτροπή δεν τηρεί τα οριζόμενα από τις υπουργικές αποφάσεις, που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού, που εμπορεύονται.}

 

γ) Στις περιπτώσεις, που απαριθμούνται στην παράγραφο 6, για τις οποίες χωρεί προσφυγή του δικαιούχου της άδειας ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, προστίθεται και η περίπτωση δ' της παραγράφου 5.

 

10. Το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1564/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι εμπορεύσιμο μέσα στη χώρα εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση ορίζονται από τους τεχνικούς κανονισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.}

 

β) Η παράγραφος 8 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως επί δυσμενών καιρικών συνθηκών και για είδη πολλαπλασιαστικού υλικού, για τα οποία οι ανάλογες περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται δεσμευτικά κατά το κοινοτικό δίκαιο, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διακινηθεί και διατεθεί στο εμπόριο πολλαπλασιαστικό υλικό με μειωμένες προδιαγραφές κατά παρέκκλιση των τεχνικών κανονισμών του άρθρου 7. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα είδη, οι ποικιλίες, οι κατηγορίες, οι ποιοτικές προδιαγραφές, οι ποσότητες του πολλαπλασιαστικού υλικού των μειωμένων προδιαγραφών καθώς και η χρονική διάρκεια της ισχύος της απόφασης αυτής.}

 

γ) Προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τους ελέγχους, που προβλέπονται στο άρθρο 7 και στο παρόν άρθρο υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους υπαλλήλους που ασκούν τους ελέγχους, με ειδικές ταυτότητες ελεγκτή πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο τύπος της ταυτότητος και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.}

 

11. Το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1564/1985 καταργείται.

 

12. Το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1564/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Μέτρα προστασίας της παραγωγής

 

1. Αν κατά τον έλεγχο των υπηρεσιών ή φορέων του άρθρου 7 παράγραφος 1, κατά τη διάρκεια εμπορίας οποιουδήποτε πολλαπλασιαστικού υλικού, διαπιστωθεί ότι πολλαπλασιαστικό υλικό συγκεκριμένης μερίδας ή μερίδων δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 16, με απόφαση των υπηρεσιών ή των φορέων αυτών, απαγορεύεται η εμπορία του υλικού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

2. Αν σε περίπτωση μετ-ελέγχων του Ινστιτούτου του άρθρου 22 παράγραφος 5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος Α1 - 3)α)α (8) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 915/1981 (ΦΕΚ 232/Α/1981) και (ΦΕΚ 257/Α/1981) διαπιστωθεί κατ' επανάληψη ότι πολλαπλασιαστικό υλικό διάφορων μερίδων της ίδιας ποικιλίας δεν πληροί της προϋποθέσεις των τεχνικών κανονισμών του παρόντος νόμου, που αποτελούν αντικείμενο του μετ-ελέγχου με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας διατάσσεται ο αποχαρακτηρισμός και η απαγόρευση της εμπορίας όλων των μερίδων του πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας αυτής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, εκπρόσωπο του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των παραπάνω διαπιστώσεων και ο προσδιορισμός της αιτίας ακαταλληλότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από πόρισμα της επιτροπής της παραγράφου 2, και σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20, διατάσσεται:

 

α) Η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης, εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητά της για την καταλληλότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

β) Η αλλαγή του διατηρητή της ποικιλίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι η ακαταλληλότητα οφείλεται στο υλικό καλλιτερευτού.

 

γ) Η διαγραφή της ποικιλίας από τον εθνικό κατάλογο του άρθρου 6 ή η απαγόρευση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, εφόσον πρόκειται για ποικιλία εξωτερικού, σε περίπτωση που η ακαταλληλότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού οφείλεται στην ποικιλία. Η απαγόρευση της εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών που είναι εγγεγραμμένες στους κοινοτικούς καταλόγους, ενεργοποιείται, μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο κοινοτικό όργανο.

 

4. Η επανεγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλίας φυτικού είδους, που διαγράφηκε με την απόφαση της παραγράφου 3, επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, εφόσον διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι λόγοι διαγραφής της. Η υποβολή της αίτησης επανεγγραφής ποικιλίας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης διαγραφής της.

 

5. Αν κατά τον έλεγχο των υπηρεσιών ή φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου διαπιστωθεί ότι έχει παραχθεί και τεθεί σε εμπορία πολλαπλασιαστικό υλικό κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, με απόφαση των υπηρεσιών ή των φορέων αυτών επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες μέχρι δύο εκατομμύρια δραχμές. Κατά της απόφασης αυτής ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της με απόδειξη σε αυτόν, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στην οικεία διεύθυνση γεωργίας. Την προσφυγή κρίνει τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Κατά της απόφασης της τριμελούς επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο.

 

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω παραβάτης είναι κάτοχος άδειας επιχείρησης παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού των άρθρων 5 και 15, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του κατ' εξουσιοδότησή του οικείου νομάρχη ανακαλείται οριστικά η άδεια αυτή.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι διαδικασίες, τα πρόσθετα μέτρα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 5 του παρόντος.

 

7. Η άσκηση των ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, επιτρέπεται να αυξάνονται τα όρια του προστίμου, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, μέχρι το διπλάσιο.}

 

13. Στο άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1564/1985 η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Έναν εκπρόσωπο:

 

α)α) από κάθε αρμόδιο για φυτικό είδος ινστιτούτο έρευνας,

β)β) από το ινστιτούτο ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας και

γ)γ) από το αρμόδιο κατά περίπτωση νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας.}

 

β) Οι περιπτώσεις δ'- ε' καταργούνται και οι περιπτώσεις στ'- ι' αναριθμούνται σε περιπτώσεις δ'- η' αντίστοιχα.

 

γ) Προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ) Εκπρόσωπο των συνεταιριστικών οργανώσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.}

 

14. Το Ινστιτούτο του άρθρου 22 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1564/1985 υπάγεται εφεξής στη Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής της κεντρικής υπηρεσίας χωρίς να εφαρμόζονται για το Ινστιτούτο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/1988).

 

15. Καταργείται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1564/1985 η περίπτωση α'.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.