Νόμος 2040/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αποσπάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των νομικών προσώπων εποπτείας του, σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, καθώς και η απόσπαση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτείας του, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

 

2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα.

 

3. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου.

 

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παρατείνεται για 2 ακόμη έτη από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Οργανισμών και Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτό, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υπηρεσιών των Περιφερειών και των συνεταιριστικών οργανώσεων ή συνδέσμων αυτών που αποσπάσθηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 39 και 40 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) και υπηρετούν στον παραπάνω Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η παράταση της απόσπασης επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας συνεταιριστικής οργάνωσης ή του οικείου συνδέσμου συνεταιριστικών οργανώσεων προκειμένου για παράταση απόσπασης του προσωπικού που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998.

 

β) Οι αποσπάσεις του παραπάνω προσωπικού μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε πριν από τη λήξη τους, λόγω υπηρεσιακών αναγκών ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου. Η ανάκληση της απόσπασης ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Μετά την ανάκληση της απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία από την οποία ενεργήθηκε η απόσπασή του.

 

4. Οι δικηγόροι που υπηρετούν με έμμισθη εντολή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση του Υπουργού, μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εφόσον συναινούν, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Κατά το χρόνο αυτόν παύει η καταβολή των αποδοχών από την οργανική θέση που κατείχαν και το σύνολό τους βαρύνει το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.