Νόμος 2072/92 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταφορές βαρέως ασθενών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως καθολικός διάδοχος των κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας τις δαπάνες μεταφοράς των βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από αυτόν, που μεταφέρονται με αεροπορικό ή πλωτό μέσο και συγκεκριμένα για τις μεταφορές:

 

α) των δικαιούχων περίθαλψης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και

β) των ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων.

 

Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται και στις περιπτώσεις εκείνες που η μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε, υπήρξε όμως κινητοποίηση μέσων και προσωπικού.

 

β. Ειδικά, οι δαπάνες μεταφοράς αλλοδαπών καταβάλλονται από τους ίδιους και σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής εκ μέρους τους, αυτές καταβάλλονται από τους ασφαλιστικούς τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) μέσω των πρεσβειών των κρατών προέλευσής τους, εκτός εάν ρυθμίζονται διαφορετικά από διακρατικές συμφωνίες ή προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους ισχύει η σχετική με το θέμα αυτό κοινοτική νομοθεσία.

 

γ. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του.

 

δ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέντων κλάδων υγείας αποζημιώνει ετησίως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας με ποσοστό έως 0,86% επί του συνόλου των κατ' έτος δαπανών υγείας (πλην φαρμακευτικής δαπάνης), για κάλυψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργανισμό. Ως μόνο δικαιολογητικό για την ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης ορίζεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία προσδιορίζεται ετησίως το ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 067300 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Οι διοικητικές πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση του σκοπού κάλυψης δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών, αναγνωρίζονται ως νομίμως τελεσθείσες.

 

Μετά την εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλών από μεταφορές βαρέως πασχόντων ασθενών, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των ανωτέρω ποσών διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Η ως άνω αποζημίωση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από 01-01-2012 οφειλών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για αερομεταφορές ασθενών, η οποία και θα γίνεται βάσει του ως άνω ετήσιου ορίου του 0,86%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), με το άρθρο πέμπτο του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

2. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι φορείς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των μεταφορών βαρέων περιστατικών θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Οι δαπάνες καταβάλλονται από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο και στην περίπτωση ακόμη που η μεταφορά δεν πραγματοποιείται για οποιονδήποτε λόγο.

 

4. Οι δαπάνες αερομεταφοράς βαρέως ασθενών, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και δεν έχουν εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, βαρύνουν τον προϋπολογισμό των υπόχρεων ασφαλιστικών φορέων και εξοφλούνται από αυτούς, εφόσον προσκομιστούν τα τιμολόγια ή οι σχετικές καταστάσεις του μεταφορέως.

 

Ειδικότερα οι ανεξόφλητες, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δαπάνες για αερομεταφορές βαρέων ασθενών, που βαρύνουν το Δημόσιο και πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-1991, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.