Νόμος 2093/92 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Είσπραξη τελών κυκλοφορίας με ειδικό σήμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1963), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

 

Στα επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει.

 

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

 

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

 

Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2019, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής: α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31-12-2019 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

 

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

 

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος θα πραγματοποιείται έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται την επόμενη εργάσιμη, για τη Φορολογική Διοίκηση, ημέρα.

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαιρετικά εντός του έτους 2019, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.

 

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας στις ανωτέρω περιπτώσεις άρσης ακινησίας ή αναγκαστικής ακινησίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

 

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 144 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 74 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

2. Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής:

 

α) Ετήσια τέλη δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για:

 

Επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από επτακόσια ογδόντα έξι (786) μέχρι και χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357) κυβικά εκατοστά.
Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).

 

β) Ετήσια τέλη δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) για τα επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) μέχρι και χίλια εννιακόσια είκοσι οκτώ (1928) κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) κυβικά εκατοστά και άνω.

 

Υ) Ετήσια τέλη δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) για επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1929) μέχρι και δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά (2357) κυβικά εκατοστά.

 

δ) Ετήσια τέλη δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ (2358) κυβικά εκατοστά και άνω.

 

ε) Ετήσια τέλη δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) για τα επιβατικά και τύπου JΕΕP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από τριακόσια ένα (301) μέχρι επτακόσια ογδόντα πέντε (785) κυβικά εκατοστά και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) για τα ως άνω οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα από πενήντα ένα (51) μέχρι τριακόσια (300) κυβικά εκατοστά.

 

Εάν γίνει αλλαγή κινητήρα με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

3. Τα τέλη κυκλοφορίας, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί αποδεικτικό καταβολής, η προμήθεια του οποίου γίνεται με μέριμνα των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων. Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Η ονομαστική αξία κάθε σήματος είναι ίση με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε κλιμακίου. Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, καθώς και γι' αυτά που τίθενται σε κυκλοφορία ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και στα οχήματα οποιουδήποτε αριθμού κυκλοφορίας, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι αξίας καθοριζόμενης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διαθέσεώς του. Εξαιρετικά, δεν χορηγείται σήμα για τα οχήματα για τα οποία από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.

 

Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των πάσης κατηγορίας οχημάτων επιβάλλεται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, έστω και αν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 785 κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται σε 10.000 δραχμές. Επίσης, πρόστιμο ύψους 10.000 δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικά σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

 

Τυχόν απώλεια ή κλοπή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού και του τυχόν προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων λόγω μη επικόλλησης του σήματος.

 

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, ποσά που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται, εφόσον το σχετικό σήμα επιστραφεί στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιστροφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2367/1953, ως τέλη κυκλοφορίας λαμβάνονται τα τέλη που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Στην περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του με πράξη αστυνομικής αρχής, από την οποία δεν επιστρέφονται, εάν ο ενδιαφερόμενος, δεν προσκομίσει το ειδικό σήμα και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.

 

Εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας δεν έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά την παρέλευση εξαμήνου, θα αποστέλλονται από την Αστυνομική Αρχή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι Διευθύνσεις αυτές δεν θα επιστρέφουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το ειδικό σήμα και το αποδεικτικό καταβολής του κατά περίπτωση προστίμου. Στην περίπτωση κυκλοφορίας επιβατικού ρυμουλκούμενου - ημιρυμουλκούμενου ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτου) χωρίς το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας θα αφαιρούνται, μαζί με το ειδικό σημείωμα προσάρτησης και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ανεξάρτητα αν έχει γίνει προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας για το έλκων αυτοκίνητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Για την αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται αμοιβή στα αστυνομικά όργανα. Το ύψος της αμοιβής αυτής, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία διαθέσεως του σήματος στα απαλλασσόμενα οχήματα, ο τρόπος καταβολής, τα δικαιούμενα πρόσωπα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετική με την αμοιβή αυτή, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, οι υπηρεσίες ή άλλα πρόσωπα που διαθέτουν αυτό και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Στον Υπουργό Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα να ορίζει με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου ότι η κατασκευή των σημάτων μπορεί να γίνει εντός ή εκτός Ελλάδος χωρίς έλεγχο του εργοστασίου.

 

Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια του προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου εβδόμου του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α/1994), με την παράγραφο 8 του άρθρου 40 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

7. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.

 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει, ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1, κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

8. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2120/1993 (ΦΕΚ 24/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.