Νόμος 2190/94 - Άρθρο 28a

Άρθρο 28Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικά για τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού όλες οι πράξεις της περιόδου 09-09-1993 έως 15-11-1993 που αφορούν αρχική πρόσληψη και μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου έστω και αν πρόκειται περί αλλεπάλληλων συμβάσεων με ή χωρίς διακοπή, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, ακυρώνονται σε όλες τις περιπτώσεις.

 

Οι συμβάσεις προσλήψεων που συνήφθησαν για πρώτη φορά κατά την υπόψη περίοδο λύνονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 28.

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακυρώνεται η μετατροπή συμβάσεων η Διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού εφαρμόζει εφεξής εκείνες τις διατάξεις οι οποίες θα ίσχυαν εάν δεν είχε επέλθει μετατροπή.

 

Οι αναβιούμενες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο αντίστοιχες συμβάσεις, λύνονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου ή κατά τη συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς καμία αποζημίωση.

 

2. Μέχρι 31-12-1995 οι προσλήψεις προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για τις εγκαταστάσεις παραγωγής της, οι οποίες ευρίσκονται στους νομούς Κοζάνης, Εύβοιας, Αρκαδίας και στην περιοχή του δήμου Λαυρίου πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

 

α. Κατά ποσοστό 40% με τις διαδικασίες που προβλέπονται με τον παρόντα νόμο και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι απολυόμενοι εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος των οποίων οι συμβάσεις είχαν μετατραπεί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του [Π] ΚΚΠ/ΔΕΗ πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό τους κατά το χρόνο της μετατροπής που ακυρώνεται με το παρόν της συμβάσεως τους.

 

β. Κατά ποσοστό 40% από τους ομαδικώς απολυθέντες, όπως προσδιορίζεται η απόλυση αυτή από την κείμενη νομοθεσία, κατά την περίοδο από 01-01-1990 έως 31-12-1993, από βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στις άνω περιοχές με την προϋπόθεση ότι οι προσλαμβανόμενοι δεν υπερέβαιναν την 31-12-1993 το 45ο έτος της ηλικίας τους.

 

γ. Κατά ποσοστά 10% από τους απολυόμενους κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, των οποίων οι συμβάσεις είχαν μετατραπεί και οι οποίοι υπηρετούν στις άνω περιοχές, έχουν προϋπηρεσία στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού τουλάχιστον 18 μηνών μέχρι του χρόνου μετατροπής της συμβάσεως και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του [Π] ΚΚΠ/ΔΕΗ πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό τους κατά το χρόνο της μετατροπής που ακυρώνεται με το παρόν της συμβάσεως τους.

 

δ. Κατά ποσοστό 10% από τους απολυθέντες κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1882/1990, οι οποίοι υπηρέτησαν στις άνω περιοχές, είχαν μέχρι την 31-05-1990 προϋπηρεσία στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού τουλάχιστον 18 μηνών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του [Π] ΚΚΠ/ΔΕΗ, πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό τους την 31-05-1990. Με την παρούσα ρύθμιση εξαντλείται όσον αφορά τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος.

 

3. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Νομό Κοζάνης, οι προσλήψεις προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού μέχρι 31-12-1995 για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της που ευρίσκονται στο Νομό αυτόν, πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα από τους υπαγόμενους στην περίπτωση του εδαφίου β της άνω παραγράφου 2, ομαδικώς απολυθέντες από βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις του νομού Κοζάνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που προέκυψε από την εφαρμογή του παρόντος νόμου τελευταία προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

Οι ειδικότητες με τις οποίες θα προσληφθεί το υπόψη προσωπικό θα προσδιορισθούν με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων, κατά την πρόσληψή τους.

 

Μετά την εξάντληση των υπαγομένων στο εδάφιο β της παραγράφου 2, οι προσλήψεις προσωπικού στο Νομό Κοζάνης θα γίνονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 μεταξύ των λοιπών περιπτώσεων των εδαφίων α, γ και δ της παραγράφου αυτής, στις οποίες επιμερίζεται αναλογικά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

4. (πρώην 3) Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 ρυθμίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώην παράγραφος 3 αναριθμήθηκε σε 4 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.