Νόμος 2214/94 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρύθμιση χρεών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α' και Β' Ηρακλείου Κρήτης, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-1993, οφειλόμενα από κατοίκους ή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες του μηνός Ιανουαρίου 1994, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε 24, κατ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς να επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτά, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δραχμών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης της Νομαρχίας ή του αρμόδιου Επιμελητηρίου Ηρακλείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο οφειλέτης είχε υποστεί ζημίες από τις πλημμύρες αυτές. Η σχετική αίτηση για τη ρύθμιση των υφιστάμενων ως άνω χρεών πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι δε υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 13 του άρθρου 15 και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994).

 

Χρέη προς το Δημόσιο των αναφερόμενων οφειλετών που έπρεπε να καταβληθούν από 12-01-1994 μέχρι και 30-06-1994 για κάθε είδους οφειλή με βάση δήλωση των υπόχρεων, μπορούν να καταβληθούν σε 6 άτοκες ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που πρέπει να γίνει μέχρι 30-06-1994 και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η παράλειψη καταβολής μίας δόσης έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος καταβολής σε δόσεις και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού της οφειλής εφάπαξ, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την καταβολή των ανωτέρω, βάσει δήλωσης, οφειλών.

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994) προστίθεται νέα περίπτωση ι)α', που έχει ως εξής:

 

{ι)α) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α' υπάγονται και βεβαιωμένα χρέη σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εκτός των αναφερομένων στην περίπτωση αυτή, που οφείλονται από επιχειρήσεις που έχουν τη μοναδική εγκατάστασή τους αποκλειστικά στις περιοχές του νομού Ηλείας που επλήγησαν από τους σεισμούς του μηνός Μαρτίου 1993.

 

Στην περίπτωση αυτήν η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του οποίου θα καταβληθούν και οι δόσεις που θα έχουν λήξει μέχρι την ημέρα αυτήν.}

 

3. Στις πολεμικές βιομηχανίες Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Ελληνική Βιομηχανία Όπλων και ΠΥΡΚΑΛ είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για τα χρέη τους προς το Δημόσιο μετά από απόφαση αρμόδιου οργάνου, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική η παρακράτηση μέρους των εισπραττόμενων απαιτήσεών τους, όπως ορίζεται από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), που προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2198/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για ολόκληρες τις σεισμόπληκτες περιοχές των νομών Φθιώτιδας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας και Θεσπρωτίας, με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του οποίου θα καταβληθούν και οι δόσεις που θα έχουν λήξει μέχρι την ημέρα αυτή. Στην έννοια των τόκων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από τις δανείστριες τράπεζες.}

 

5. Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος οφειλές από ειδικό φόρο ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων των νόμων [Ν] 1326/1983, [Ν] 1884/1990, 1947/1991, που βεβαιώθηκαν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 24 του άρθρου 22 του νόμου 2166/1993, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2187/1994, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε 40 ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η κατάθεση της σχετικής αίτησης και η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι δε υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 13 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994.

 

6. Στο αναφερόμενο ποσοστό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994 περιλαμβάνονται και τα πρόστιμα και οι τόκοι υπερημερίας που έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 22 του νόμου 2166/1993 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2187/1994, ισχύουν και για τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου που χορηγήθηκαν στο ΚΤΕΛ Λήμνου μέχρι 07-05-1990.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.