Νόμος 2218/94 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διοίκηση - Όργανα - Αρμοδιότητες αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ταμείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο, συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας για τετραετή θητεία και αποτελείται από:

 

α. Το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ως πρόεδρο,

β. έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας,

γ. έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερης βαθμίδας,

δ. έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργοδοτικές οργανώσεις,

ε. έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές οργανώσεις και

στ. δύο προϊστάμενους υπηρεσιών της περιφέρειας οριζόμενους από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας.

 

Οι με στοιχεία β', γ', δ', ε', ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από το γενικό γραμματέα μεταξύ των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αντιπρόεδρος.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του ταμείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου.

 

3. Ο πρόεδρος του ταμείου:

 

- Εκπροσωπεί το ταμείο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο ταμείο.

- Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου,

- Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του ταμείου, αποφασίζει για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.

- Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του ταμείου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

- Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το ταμείο.

- Ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από το νόμο ή άλλες διατάξεις, από τον κανονισμό και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

- Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο και σε στελέχη του ταμείου την εξουσία να υπογράφουν, με εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα, ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

 

4. Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.