Νόμος 2242/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η κατά κυριότητα παραχώρηση στο Δήμο Περάματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δημόσιων κτημάτων που είναι καταχωρημένα με στοιχεία ΒΚ 2115 και ΒΚ 2116 στην εφορία δημόσιων κτημάτων Αθηνών. Η παραχώρηση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση ότι ο Δήμος Περάματος θα παραχωρήσει κατά κυριότητα σε δημότες του τμήματα των ως άνω ακινήτων, τα οποία κατέχουν αυθαίρετα και επί των οποίων αυτοί ή οι νόμιμοι δικαιοπάροχοί τους έχουν ανεγείρει πριν από την 31-12-1990 οικοδομή πρώτης κατοικίας και κατοικούν μονίμως, πριν από την ως άνω ημερομηνία, στην κατοικία αυτή και υπό τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 3.

 

Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδομική μελέτη των ανωτέρω ΒΚ 2115 και ΒΚ 2116 κτημάτων που εγκρίθηκε με το από 04-08-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1062/Δ/1993) για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόμενοι για τους σκοπούς της αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προορίζονται από το χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο δήμο και δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα ρύθμιση. Στις παραχωρούμενες εκτάσεις επιβάλλεται χρηματική εισφορά, η οποία βεβαιώνεται από το δήμο και ανέρχεται στο 10% της αντικειμενικής αξίας που έχει η παραχωρούμενη έκταση κατά το χρόνο της παραχώρησης. Τα χρήματα αυτά διατίθενται από το δήμο για την κατασκευή των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Ο Δήμος Περάματος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών ειδικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, στα οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των φερόμενων ως δικαιούχων και θα αποτυπώνονται οι προς παραχώρηση εκτάσεις κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις, καθώς και πρόγραμμα πραγματοποίησης της παραχώρησης. Τυχόν τροποποίηση του ανωτέρω κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα θα υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών για νέα έγκριση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παραχώρησης, ο τύπος του παραχωρητηρίου ή άλλου τίτλου κυριότητας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στους όρους παραχώρησης μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των δικαιούχων να αποδεχθούν, πριν από τη χορήγηση των τίτλων κυριότητας, τη μεταβολή της θέσης των κατεχομένων, σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα της παραγράφου 2, εφόσον η μεταβολή αυτή επιβάλλεται για την εν γένει εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

4. Τα τμήματα των ως άνω δημόσιων κτημάτων, τα οποία δεν κατέχονται αυθαιρέτως ή που παραμένουν αδιάθετα μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης, παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου Περάματος και διατίθενται κυρίως για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων η χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημοτικών και εν γένει κοινής ωφέλειας. Εάν και μετά ταύτα παραμένουν εκτάσεις, δύνανται να διατεθούν για την αποκατάσταση αστέγων που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1, με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση της παραγράφου 3.

 

5. Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος προς το Δημόσιο ή τρίτους, εκτός τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το Δήμο Περάματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.