Νόμος 2297/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κλάδοι, οργανικές θέσεις, πλήρωση θέσεων,προαγωγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 25 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003).

 

1. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων στελεχώνονται από μόνιμους υπαλλήλους των κατωτέρω δύο κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού

 

- Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

- Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων

 

2. Για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τέσσερις (4) οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

 

Οι παραπάνω θέσεις συνιστώνται πέραν των υφισταμένων με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 άρθρο 27 παράγραφος 11 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό [Α] 69800/ΔΙΟΕ-1042/30-09-1993 (ΦΕΚ 778/Β/1993) και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό [Α] 58905/ΔΙΟΕ-1112/16-09-1994 (ΦΕΚ 718/Β/1994) και καλύπτονται από μετατιθέμενους υπαλλήλους των εν λόγω κλάδων σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

Στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι εκτός των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕΙ και υπάλληλοι του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Συμβούλου ή Ακολούθου αντίστοιχα.

 

3. Οι οργανικές θέσεις των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται κατά βαθμό ως εξής:

 

α. κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

 

α)α. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Οργανικές θέσεις 4)

α)β. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Οργανικές θέσεις 22)

α)γ. Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Οργανικές θέσεις 46)

α)δ. Γραμματείς Α' - Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Οργανικές θέσεις 75)

 

β. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων:

 

β)α. Διοικητικοί Γραμματείς Α' (Οργανικές θέσεις 30)

β)β. Διοικητικοί Γραμματείς Β' (Οργανικές θέσεις 15)

β)γ. Διοικητικοί Γραμματείς Γ' (Οργανικές θέσεις 5)

β)δ. Διοικητικοί Γραμματείς Δ' (Οργανικές θέσεις 5)

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας, ο αριθμός των ανωτέρω οργανικών θέσεων μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

5. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος, και στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες και τις λοιπές Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως αυτές ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/1993 (ΦΕΚ 55/Α/1993).

 

6. Η στελέχωση του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων γίνεται αποκλειστικά από αποφοίτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο νόμου [Ν] 1388/1983. Απαραίτητα προσόντα για την εισαγωγή στο Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι και η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας και μίας από τις γλώσσες γαλλική ή γερμανική.

 

7. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καθορίζει και γνωστοποιεί κατ' έτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων σε απόφοιτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων αυτής.

 

8. Οι Διοικητικοί Γραμματείς διορίζονται μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσλήψεως υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα.

 

Απαραίτητα προσόντα διορισμού θεωρούνται:

 

α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου.

β) Άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

γ) Η τέλεια γνώση ελληνικής και ξένης δακτυλογραφίας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

δ) Η γνώση και δεύτερης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν.

 

Προς τούτο ο υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994.

 

9. Οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Υπηρεσιών Εξωτερικού πληρούνται:

 

α) των Γραμματέων Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με αποφοίτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι μετά την αποφοίτηση τους τοποθετούνται στη Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων ή σε εποπτευόμενους από αυτήν Οργανισμούς και παραμένουν για ενημέρωση επί του αντικειμένου τους για διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο δύναται να παραταθεί επί 1 ακόμη έτος, β) των Γραμματέων Α', Ακολούθων και Συμβούλων, με προαγωγή των υπηρετούντων Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων επιλέγονται Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για χρονικό διάστημα μιας τριετίας, που δύναται να ανανεωθεί. Σε περίπτωση που προϊστάμενος Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν επιλέγει για δεύτερη φορά επανέρχεται αυτοδικαίως σε θέση Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων οι οποίοι δεν επιλεγούν εκ νέου, δύνανται να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 2190/1994, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση της μη επανεπιλογής τους.

 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο οποίος επιλέγεται για τρίτη φορά ως προϊστάμενος Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, θεωρείται αυτοδικαίως ότι καταλαμβάνει θέση Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

10. Η προαγωγή στον αμέσως επόμενο βαθμό των υπαλλήλων του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων οι οποίοι καλύπτουν τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 3)α του παρόντος νόμου, γίνεται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει των καταρτιζόμενων πινάκων προακτέων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατά την είσοδό τους στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εντάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ο πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των εν λόγω υπαλλήλων συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους στο βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου αυτού απαιτείται:

 

α) από το βαθμό του Γραμματέα Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Α'

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διετής ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,

 

β) από το βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξαετής ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Προκειμένου περί Γραμματέων Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους και κατόχων διδακτορικού διπλώματος, ο ως άνω ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν μειώνεται κατά 1 και δύο (2) έτη αντίστοιχα,

 

γ) από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξαετής ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων επιλέγονται Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή πραγματική υπηρεσία στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί εξαετία, προϊστάμενοι Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Η τυχόν ύπαρξη πραγματικής προϋπηρεσίας σε δημόσια υπηρεσία, προ της εισόδου στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου.

 

11. Γραμματέας Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για να προαχθεί στο βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται να έχει πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία, συνολικά από την είσοδό του σε κλάδο Υπηρεσιών Εξωτερικού, δύο (2) τουλάχιστον ετών στην Κεντρική Υπηρεσία ή ανάλογο χρονικό διάστημα σε χώρες ειδικών συνθηκών.

 

12. Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για να προαχθεί στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται να έχει πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία συνολικά από την είσοδό του σε κλάδο Υπηρεσιών Εξωτερικού δύο (2) τουλάχιστον ετών στην Κεντρική Υπηρεσία και τεσσάρων (4) ετών σε χώρες ειδικών συνθηκών η έξι (6) ετών συνολικά σε χώρες ειδικών συνθηκών.

 

13. Η τήρηση των προβλεπόμενων υπό τις ανωτέρω παραγράφους 11 - 12 προϋποθέσεων για προαγωγή στον επόμενο βαθμό δεν απαιτείται, εφόσον ο κρινόμενος υπάλληλος τοποθετήθηκε και υπηρετεί ήδη, κατά το χρόνο της κρίσεώς του, σε χώρα ειδικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτήν ο κατά τα ανωτέρω προαχθείς υπάλληλος δεν δύναται να μετακινηθεί προ της συμπληρώσεως του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας σε χώρες ειδικών συνθηκών.

 

14. Η τήρηση των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω παραγράφους 11 έως 12 προϋποθέσεων, που αφορούν τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας σε χώρες ειδικών συνθηκών και την Κεντρική Υπηρεσία, δεν απαιτείται κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

15. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακες προακτέων κατ' εκλογή και κατ' αρχαιότητα κατά βαθμό, καθώς και πίνακα μη προακτέων. Στους πίνακες αυτούς εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους.

 

Ως προακτέοι κατ' εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα της αφοσιώσεως στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, πλήρως και με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού

 

Ως προακτέοι κατ' αρχαιότητα χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε καλό επίπεδο τα εν λόγω προσόντα και ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

 

Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που δεν έχουν τα ανωτέρω προσόντα και δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

 

16. Η κρίση προς προαγωγή γίνεται μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προϊόντων του υπαλλήλου, λαμβανομένων υπόψη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας των τελευταίων δέκα (10) ετών και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό.

 

17. Το υπηρεσιακό συμβούλιο υποβάλλει σε κρίση τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους κατ' εκλογή, κατ' αρχαιότητα ή ως μη προακτέους, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους κρινόμενους κατ' εκλογή προακτέους, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.

 

Αν δεν πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις με τον τρόπο αυτόν, το υπηρεσιακό συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με προακτέους κατ' αρχαιότητα τους οποίους προάγει κατά τη σειρά κατατάξεώς τους στην επετηρίδα. Στην περίπτωση αυτή οι κριθέντες κατ' αρχαιότητα προακτέοι έπονται όλων των προακτέων κατ' εκλογή.

 

18. Το υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογήσει την πρόκριση των προακτέων κατ' εκλογή, καθώς και την παράλειψη των αρχαιοτέρων η την προαγωγή των αρχαιοτέρων σε κατώτερη σειρά.

 

19. Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων επιλέγονται μετά από κρίση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις οικείες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

 

20. Οι κενές οργανικές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3)β του παρόντος νόμου των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων πληρούνται:

 

α) των Διοικητικών Γραμματέων Δ' από τους επιτυχόντες στον εισαγωγικό διαγωνισμό του άρθρου 2 παράγραφος 8 του παρόντος νόμου,

β) των λοιπών βαθμών με προαγωγή των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου.

 

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου αυτού απαιτείται:

 

α)α. από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ',

β)β. από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ',

γ)γ. από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

 

Οι θέσεις όλων των βαθμών του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων είναι οργανικά ενιαίες.

 

Οι προαγωγές των υπαλλήλων του ανωτέρω κλάδου γίνονται μετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 8 και επόμενες του νόμου 2190/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.