Νόμος 2308/95 - Άρθρο 13a

Άρθρο 13Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο νόμο αυτόν, ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις, ενστάσεις και οιουδήποτε είδους αιτήσεις στο Γραφείο Κτηματογράφησης, οι δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διόρθωσης κάθε τύπου, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έγγραφα και τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω των ειδικών εφαρμογών του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, των αιτήσεων, των ενστάσεων και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 75 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Όπου στο νόμο αυτόν ορίζεται ότι γίνονται αναρτήσεις, τοιχοκολλήσεις ή άλλου είδους ανακοινώσεις στο χώρο των Γραφείων Κτηματογράφησης, αυτές μπορούν με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος να γίνουν και στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα ή στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ή όπου αλλού ορίζει η εν λόγω απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

3. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, τα έγγραφα που εκδίδονται και χορηγούνται από το Γραφείο Κτηματογράφησης υπογράφονται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

4. Όπου στο νόμο 2308/1995 προβλέπεται αρμοδιότητα του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την έκδοση αποφάσεων,αυτές εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία.

 

5. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες πρόσκαιρα καθιστούν αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και εν γένει εγγράφων από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, το Γραφείο Κτηματογράφησης ή τους αναδόχους κτηματογράφησης -τα οποία πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποσπάσματα κ.λ.π., σύμφωνα με το νόμο αυτόν, αποτελούν προϋπόθεση για την έγκυρη κατάρτιση δικαιοπραξιών, για τη συζήτηση υποθέσεων στα δικαστήρια ή για την καταχώριση πράξεων στα βιβλία των υποθηκοφυλακείων - μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος να αίρεται, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο, η υποχρέωση επισύναψης των εν λόγω εγγράφων στα συμβόλαια, προσκόμισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και ελέγχου της υπάρξεώς τους εκ μέρους των υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση πράξεων στα βιβλία που τηρούν, οπότε και χορηγείται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος σχετική βεβαίωση σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Στην ίδια απόφαση προβλέπεται η τήρηση εναλλακτικού μηχανισμού ενημέρωσης της βάσης δεδομένων της κτηματογράφησης για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση ανωτέρας βίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 13Α προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 25 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.