Νόμος 2308/95 - Άρθρο 7a

Άρθρο 7Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα συστήνονται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης και στην έδρα των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα. Κάθε Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους:

 

α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως Πρόεδρο με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας - δηλαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, είτε από έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, είτε από έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νομικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε από έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο,

 

β) έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο,

 

γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νομικών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.

 

Γραμματέας της Επιτροπής μπορεί να ορισθεί υπάλληλος του Φορέα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

2. Ο κατά την παράγραφο 1 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Φορέα. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπρόθεσμα μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' Εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών, είτε συμβολαιογράφος, με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών, πρέπει να είναι ένας Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός με πενταετή υπηρεσία και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Με απόφαση του Φορέα και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, ρυθμίζονται η αρμοδιότητα της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Η Επιτροπή πιθανολογεί τη βασιμότητα των αντιρρήσεων που της υποβάλλονται αξιολογώντας: α) τα έγγραφα που προσκομίζουν προαποδεικτικώς τα μέρη στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, β) τις πληροφορίες που αυτό έχει υποχρέωση να της παρέχει. Η Επιτροπή μπορεί, δια του γραμματέα της, αν το κρίνει αναγκαίο, να καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννομο συμφέρον. Η Επιτροπή μπορεί και αυτεπαγγέλτως να αναζητήσει από δημόσιες αρχές (κρατικές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) ή και από τρίτους όλα τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τον σχηματισμό της κρίσης της. Η άρνηση ενδιαφερομένου να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο που ζήτησε η Επιτροπή εκτιμάται ελεύθερα. Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την παράδοση σε αυτήν από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των φακέλων των υποθέσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες με απόφαση του Φορέα. Δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραπομπή στην έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης.

 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, με αιτιολογημένη απόφασή του, κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει σφάλμα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της Επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της, ή, αν η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή για επανεξέταση ή για συμπλήρωση της αιτιολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο ζ του άρθρου 56 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.