Νόμος 2335/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α. Π.Ε.Λ.) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου κλάδου γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τους συνταξιούχους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 995/1980 (ΦΕΚ 251/Α/1980) Περί εγκρίσεως του καταστατικού του ΤΕΑΜ.

 

Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο κλάδο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του κλάδου διέπεται, μετά τη συγχώνευση, από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου και του Καταστατικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τον καταργούμενο κλάδο, οι πόροι που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ του κλάδου, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του, πλην των στοιχείων που ανήκουν στον Κλάδο Πρόνοιας, περιέρχονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως καθολικό διάδοχο αυτού. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων του συγχωνευόμενου κλάδου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων.

 

Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτου.

 

Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του καταργούμενου κλάδου συνεχίζονται υπέρ και κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς διακοπή.

 

2. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΕΑΠΕΛ) μετονομάζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου σε Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ) και διέπεται από τη νομοθεσία του Κλάδου Πρόνοιας του μετονομαζόμενου Ταμείου, ως και από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας αυτού που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τροποποιήσεώς τους, κατά τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της επόμενης παραγράφου.

 

Οι διατάξεις της νομοθεσίας του νέου Ταμείου, οι οποίες παραπέμπουν στις διατάξεις του συγχωνευόμενου Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως, εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός των αναφερομένων στις προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος λήψης βοηθήματος, νοουμένων αυτών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΤΕΑΜ.

 

3. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων μέχρι του διορισμού νέου. Η συγκρότηση και η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων συμπληρώνονται, τροποποιούνται, αντικαθίστανται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου αυτού.

 

4. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οργανικές θέσεις, μόνιμες και ιδιωτικού δικαίου, με το υπηρετούν προσωπικό, κατανέμονται μεταξύ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.