Νόμος 2338/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατασκευή και η λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα γίνεται κάτω από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους:

 

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

 

Κατασκευή και λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας στην περιοχή των Μεσογείων, σε δύο φάσεις ανάπτυξης, με ικανότητα διακίνησης 20 εκατομμυρίων επιβατών και 30 εκατομμυρίων επιβατών, αντίστοιχα, με δύο διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης αεροσκαφών και γενική διάταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων όπως προβλέπεται στα Σχέδια 5.3.0-3 και 5.3.0-4 του τρίτου τόμου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που συνοδεύει την 16408/05-07-1993 κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 

β)1) Δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για αερολιμένες.

 

β)2) Οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για συστήματα θέρμανσης, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση 54678/1986 (ΦΕΚ 938/Β/1986), και συγκεκριμένα:

 

δείκτης αιθάλης 0-1 Bacharach
συγκέντρωση CO2 10% min
θερμοκρασία καυσαερίων 180-260 °C
εσωτερικός βαθμός απόδοσης 80% min

 

β)3) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στις εγγύτερες κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων αναφέρονται στις πράξη υπουργικού συμβουλίου 99/1987 (ΦΕΚ 135/Α/1987) και πράξη υπουργικού συμβουλίου 25/1988 (ΦΕΚ 52/Α/1988).

 

β)4) Τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων ορίζονται στις οικείες νομαρχιακές αποφάσεις.

 

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 

Για τα μηχανήματα και τις συσκευές εργοταξίου ισχύουν επιτρεπόμενες στάθμες ηχητικής ισχύος που προβλέπονται στις:

 

1) υπουργική απόφαση [Α] 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β/1988).

 

2) υπουργική απόφαση [Α] 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β/1991), όπως προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που περιγράφεται στις ανωτέρω αποφάσεις, καθώς και στην:

 

3) υπουργική απόφαση [Α] 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/1986)

 

δ) και ε) Περιβαλλοντικοί όροι

 

ε)1) Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον Ανάδοχο του έργου και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης τμημάτων του έργου με την μέθοδο των υπεργολάβων.

 

ε)2) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις (π.χ. πολεοδομικές άδειες για την ανέγερση κτιρίων κ.λ.π.).

 

ε)3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασής του με το Ελληνικό Δημόσιο, στη δημιουργία Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή θα αποτελεί το σύνδεσμο του Αναδόχου με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Οργανισμό Αθήνας κ.λ.π.) και θα είναι υπεύθυνη στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, στην υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης (monitoring) των εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος, στην υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στον όρο 9 και στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διάγνωσης (Eco-auditing).

 

ε)4) Η αναφερόμενη στον πιο πάνω όρο 3 Υπηρεσία μεριμνά για:

 

α) τη διαρκή παρακολούθηση των ενδεχόμενων φυτολογικών αλλοιώσεων στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου και στη λήψη κατάλληλων μέτρων, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας,

 

β) στη δημιουργία νέου πρασίνου, όπως περιγράφεται στους παρακάτω όρους, στα όρια και στις αστικές περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο,

 

γ) στην αποκατάσταση του τοπίου με χώρους πρασίνου μετά το πέρας των εργασιών,

 

δ) στη δημιουργία νησίδων πρασίνου μέσα στο χώρο του αεροδρομίου,

 

ε) στη συντήρηση των υπ' αριθμών β, γ, δ περιλαμβανομένων εργασιών στον όρο αυτόν.

 

ε)5) Η αναφερόμενη στον όρο 3 της 16408/05-07-1993 κοινής υπουργικής απόφασης Υπηρεσία θα μεριμνά επίσης για τη διατήρηση της πανίδας της περιοχής. Το έργο της ομάδας αυτής θα είναι η παρακολούθηση των αλλοιώσεων της πανίδας της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου και η λήψη τυχόν μέτρων, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ε)6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του όρου 3, στην εγκατάσταση σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανά έναν σε καθένα Δήμο ή Κοινότητα από τις αναφερόμενες στον όρο 32, αμέσως με την έναρξη των εργασιών και στη λειτουργία ενός επιπλέον κινητού σταθμού που θα καλύπτει ειδικές ανάγκες μετρήσεων στο σύνολο της περιοχής Μεσογείων. Στους σταθμούς αυτούς θα μετρούνται με τις πρότυπες μεθόδους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας οι αέριοι ρύποι, τα αιωρούμενα σωματίδια και οι μετεωρολογικοί παράμετροι (άνεμος, θερμοκρασία κ.λ.π.). Για τη λειτουργία των σταθμών είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), θα έχει την εποπτεία των σταθμών.

 

ε)7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης (monitoring) του συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων (συλλογή - επεξεργασία - διάθεση) και των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον που θα βασίζεται:

 

στον καθημερινό έλεγχο της ποιότητας των κάθε είδους αποβλήτων (υγρά, λάσπη) με δειγματοληψίες-αναλύσεις,
σε άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις αστοχίας των εγκαταστάσεων,
στον τακτικό έλεγχο της κατάστασης του περιβάλλοντος στο έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά νερά.

 

Το παραπάνω σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του όρου 3 και θα τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών (Νομαρχία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 

ε)8) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παρακολούθηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον και της απόδοσης των μέτρων μείωσή τους, με την εγκατάσταση:

 

α) Κατά τη φάση λειτουργίας μόνιμου συστήματος (monitoring) καταγραφής του θορύβου που επικρατεί στις περιοχές που επηρεάζονται από τις πτήσεις των αεροσκαφών και ελέγχου τήρησης των διαδικασιών ελάχιστου θορύβου. Σχετική τεχνική μελέτη πρέπει να υποβληθεί έξι (6) μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β) Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας κινητού σταθμού μετρήσεων και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων σε διάφορους δείκτες θορύβου (EPNL, LAEQ κ.λ.π.).

 

ε)9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από το πρώτο εξάμηνο της έναρξης του έργου, υποβολής εκθέσεως στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την πρόοδο των έργων και για τη διαμορφούμενη περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή, συμμορφούμενος με τις εκάστοτε υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 

ε)10) Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως με την έναρξη του έργου στη δημιουργία και διατήρηση ομάδας πυρόσβεσης, η οποία διαθέτει δύο τουλάχιστον πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις, που τυχόν θα προκληθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Η ομάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις ανάγκης της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, τιθέμενη στη διάθεση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

ε)11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη των εργασιών, στην περίφραξη του χώρου του αεροδρομίου και στη φύλαξή του επί συνεχούς βάσεως προς αποφυγή παράνομης φορτοεκφόρτωσης υλικών και γενικά ανάπτυξης δραστηριοτήτων μη προβλεπομένων από την περιγραφή του έργου, όπως αυτή εκτίθεται στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υποβλήθηκε σχετικά, οι οποίες δύνανται να υποβαθμίσουν το περιβάλλον.

 

ε)12) Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα γίνουν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου και θα απομακρυνθούν αμέσως μετά το πέρας των εργασιών με σύγχρονη αποκατάσταση του χώρου που θα καταλαμβάνουν.

 

ε)13) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και κάθε είδους υλικού εκτός του χώρου του αεροδρομίου.

 

ε)14) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση και υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αναλυτικού προγράμματος διέλευσης βαρέων οχημάτων, και ενδεχομένως αναγκαίων τεχνικών έργων, που συνδέονται με εργασίες εκτελούμενες στο αεροδρόμιο, στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής Μεσογείων και γενικότερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με στόχο την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και κατά συνέπεια ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου. Στο πρόγραμμα, το οποίο θα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θα αναγράφονται λεπτομερώς ώρες διέλευσης, δρομολόγια, μεταφερόμενα υλικά, είδος οχημάτων, έργα κ.λ.π. Κάθε μεταβολή του προγράμματος αυτού θα υποβάλλεται εγκαίρως και θα τελεί επίσης υπό την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οφείλει να απαντά σε διάστημα δέκα (10) ημερών. Όταν παρέχεται η προθεσμία αυτή, το υποβληθέν πρόγραμμα θεωρείται εγκεκριμένο.

 

ε)15) Απαγορεύεται η μακράς διαρκείας στάθμευση φορτηγών, μηχανημάτων κ.λ.π. που σχετίζονται με το έργο στον αστικό ιστό του Λεκανοπεδίου της Αττικής και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, αν τούτο απαιτείται, να δημιουργήσει ειδικό χώρο στάθμευσης, κατά προτίμηση μέσα στο εργοτάξιο, μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Αθήνας, προς αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων που συνεπάγονται αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

 

ε)16) Απαγορεύεται η κίνηση τυχόν ερπυστριοφόρων ή οποιουδήποτε άλλου είδους οχημάτων, που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στο οδικό δίκτυο, που θα συνεπάγονται τη δημιουργία κυκλοφοριακών προβλημάτων και επομένως αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως ενδεχόμενες τέτοιες ζημιές ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

 

ε)17) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε τα μεταφερόμενα υλικά, μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής των Μεσογείων, να μη δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ατμοσφαιρική ρύπανση (π.χ. σκόνες), καθώς και επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

 

ε)18) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση μετακίνησης του προσωπικού το οποίο θα εργάζεται στο αεροδρόμιο, τόσο κατά τις φάσεις κατασκευής του όσο και κατά τη λειτουργία του, με ειδικά λεωφορεία, προς αποφυγή αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Τα σημεία επιβίβασης - αποβίβασης θα είναι συγκεκριμένα και θα οριστούν κατά τρόπον ώστε:

 

α) να ελαχιστοποιούνται οι διαδρομές των λεωφορείων αυτών σε κατοικημένες περιοχές,

 

β) να είναι ελκυστικά για τους εργαζόμενους ώστε να αποτραπεί, κατά το δυνατόν, η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

 

Η λειτουργία των ειδικών αυτών λεωφορείων θα γίνεται αποκλειστικά για το προσωπικό και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη δημιουργία ειδικού αμαξοστασίου για τα λεωφορεία αυτά μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.

 

ε)19) Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως με την έναρξη των εργασιών και κατά τη διάρκεια λειτουργίας στη δημιουργία χώρων επίσης και μικρών καταστημάτων (καντίνες, περίπτερα) μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των εργαζομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Για τον ίδιο λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την εγκατάσταση παραρτημάτων τραπεζών, ταχυδρομείου, ταμείου εισπράξεων λογαριασμών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλων εξυπηρετήσεων μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.

 

ε)20) Απαγορεύεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων καταυλισμών του προσωπικού μέσα στο χώρο του αεροδρομίου και γύρω από αυτόν, προς αποφυγή δυσάρεστων περιβαλλοντικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί προσωπικό επιτήρησης του μέτρου αυτού και να καταγγέλλει κάθε παραβίασή του στις αρμόδιες αρχές.

 

ε)21) Ο Ανάδοχος, μέσω της ομάδας προσωπικού που περιγράφεται στον όρο 3, υποχρεούται αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών στη δενδροφύτευση ζώνης που θα περιβάλλει τα όρια του αεροδρομίου. Τα είδη που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσομοιάζουν στην τοπική χλωρίδα, να είναι ταχείας ανάπτυξης και να έχουν τη δυνατότητα συγκράτησης μεγάλου ποσοστού σκόνης που θα παράγεται από τις χωματουργικές εργασίες. Πέραν των εργασιών δενδροφύτευσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συνεχή και άψογη συντήρηση της υπόψη πράσινης ζώνης.

 

ε)22) Ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τους Δήμους της πιο πάνω παραγράφου ε)32, αναλαμβάνει τη δημιουργία αστικού πρασίνου σε αυτούς, αφού εκπονήσει σχετική μελέτη που εγκρίνεται από τον Οργανισμό Αθήνας.

 

ε)23) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη δημιουργία χώρων πρασίνου μέσα στο αεροδρόμιο κατά τρόπο εξαντλητικό (δηλαδή όσο το δυνατόν πυκνότερα και χωρίς να αφεθούν γυμνοί εδαφικοί χώροι), καθώς και στη συντήρηση των χώρων αυτών διατηρώντας σε μόνιμη βάση την ειδική ομάδα εργασίας που περιγράφεται στον όρο 3.

 

ε)24) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατά το δυνατόν ισορρόπηση προϊόντων, εκσκαφής και επιχωμάτωσης. Ενδεχόμενη απόρριψη προϊόντων εκσκαφής έξω από το χώρο του αεροδρομίου θα πρέπει να συνδυάζεται με τις χωματουργικές ανάγκες των άλλων μεγάλων έργων της Πρωτεύουσας ή με τους χώρους ανάπλασης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τις προτεραιότητες του Οργανισμού Αθήνας. Κατά την ίδια έννοια θα αντιμετωπισθεί και ενδεχόμενη ανάγκη του Αναδόχου σε χωματουργικό υλικό. Για καθεμία από τις δύο περιπτώσεις θα απαιτηθεί η έγκριση του Οργανισμού Αθήνας, ύστερα από την υποβολή σχετικού προγράμματος.

 

ε)25) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην απορρόφηση κατά το δυνατόν κάθε περιττού υλικού (μπάζα), που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου, σε επιχωματώσεις μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη μπάζων εκτός του χώρου του αεροδρομίου θα γίνεται μόνο με συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της κοινότητας ή του δήμου που υπάγεται ο χώρος διάθεσης.

 

ε)26) Ο χώρος εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών θα διαβρέχεται, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και μετά το πέρας των εργασιών, ειδικά σε ξηρές περιόδους και μέχρι την αποκατάστασή του, ώστε να ελαχιστοποιείται η αιώρηση σωματιδίων σκόνης.

 

ε)27) Απαγορεύεται η εκτέλεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών κατά τις ημέρες και ώρες που φυσούν ασυνήθιστα δυνατοί άνεμοι και από διευθύνσεις που είναι δυνατόν να μεταφέρουν αιωρούμενα σωματίδια γαιώδους προέλευσης προς κατοικημένες περιοχές.

 

ε)28) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την έναρξη των εργασιών, στην ασφαλτόστρωση ή σκυρόστρωση όλων των κυρίων δρόμων του εργοταξίου, περιλαμβανομένων οπωσδήποτε των δρόμων που θα οδηγούν προς τους βόρειους λόφους, προς αποφυγή αιωρημάτων γαιώδους προέλευσης κατά τη διέλευση φορτηγών και μηχανημάτων, καθώς και στη συντήρηση των δρόμων αυτών, περιλαμβανομένης της τακτικής έκπλυσής τους, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

 

ε)29) Απαγορεύεται αυστηρά κάθε ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση εκτάσεων που δεν εξυπηρετεί αυστηρά λειτουργικές ανάγκες.

 

ε)30) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη χρήση μηχανημάτων και μεθόδων εκσκαφών με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων.

 

ε)31) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη δημιουργία ειδικού χώρου καθαρισμού και έκπλυσης των μηχανημάτων κ.λ.π. που θα χρησιμοποιήσει κατά την κατασκευή του έργου. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν από την εργασία αυτή θα συλλέγονται σε δεξαμενές και ή θα ανακυκλώνονται κατά το δυνατόν, ή θα απομακρύνονται με βυτιοφόρα.

 

ε)32) Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την κατασκευή του έργου να προμηθεύσει από δύο σάρωθρα σε καθέναν από τους Δήμους και Κοινότητες Μαρκόπουλου, Σπάτων, Κορωπίου, Παλλήνης και Γλυκών Νερών. Τα σάρωθρα αυτά θα λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων και Κοινοτήτων αυτών, με στόχο τον καθαρισμό των δρόμων ή κοινόχρηστων χώρων από τα γαιώδη κατακαθήμενα σωματίδια. Η απόρριψη του συλλεγόμενου υλικού θα γίνεται σε χώρους ελεγχόμενους από κάθε Δήμο ή Κοινότητα.

 

ε)33) Κατά την κοπή των βόρειων λόφων το μέτωπο εξορύξεων θα διαμορφωθεί δυτικά ή νοτιοδυτικά. Η λατόμευση των λόφων αυτών θα ακολουθήσει τους εξής κανόνες:

 

α) Οι ποσότητες που θα κοπούν θα είναι αυστηρά οι απαιτούμενες για τη μείωση του ύψους των λόφων αυτών και για τις αναγκαίες επιχωματώσεις.

 

β) Η εκμετάλλευση του λατομείου περαιώνεται με το πέρας του έργου, οπότε και θα γίνει αποκατάσταση με δενδροφύτευση.

 

γ) Θα ακολουθείται συγκεκριμένο ωράριο λατόμευσης με δημοσιοποίησή του.

 

δ) Δεν θα ενεργείται λατόμευση όταν πνέουν ασυνήθιστα δυνατοί δυτικοί ή νοτιοδυτικοί άνεμοι.

 

ε) Θα υπάρχει συγχρονισμός λατόμευσης και επιχωματώσεων, ώστε να μη δημιουργούνται χώροι και εργασίες μεταφορτώσεων.

 

ε)34) Για την κατά το δυνατόν διατήρηση της υπάρχουσας βλάστησης, οι δρόμοι προσπέλασης που θα δημιουργηθούν για την κοπή των βόρειων λόφων θα περιοριστούν στους απολύτως αναγκαίους.

 

ε)35) Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται η καύση παντός είδους υλικού (φυτικά υπολείμματα, λάστιχα, καλώδια κ.λ.π.).

 

ε)36) Κατά την αποθήκευση και προετοιμασία σκυροδέματος θα ακολουθηθούν οι εξής κανόνες:

 

α) Τα συστήματα ανάμειξης για παραγωγή χαρμανιού ή σκυροδέματος θα είναι υγρού τύπου (βίαιας ανάμειξης) και κλειστά.

 

β) Η τροφοδοσία αδρανών και τσιμέντου θα γίνεται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.

 

γ) Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα.

 

ε)37) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεών του να χρησιμοποιήσει καύσιμα με τις μικρότερες δυνατές εκπομπές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά, εάν κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής των εγκαταστάσεών του υπάρχει δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ο Ανάδοχος οφείλει να συνδεθεί με το δίκτυο της περιοχής, προσκομίζοντας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πλήρη μελέτη σύνδεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ε)38) Απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση φυσικού αερίου. Επιπλέον, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη μόνο για την απολύτως αναγκαία εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της παροχής από το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ε)38 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 

ε)39) Η μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων για τις ενεργειακές ανάγκες του αερολιμένα θα γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές αποφυγής εκπομπής πτητικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα.

 

ε)40) Κατά τη φάση λειτουργίας του αεροδρομίου η αποθήκευση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις και τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της διαφυγής πτητικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα (π.χ. με την κατασκευή δεξαμενών πλωτών ορόφων).

 

Επίσης, η τροφοδοσία των αεροσκαφών με καύσιμα θα γίνεται με ειδικό κλειστό κύκλωμα.

 

ε)41) Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση εφαρμογής έκτακτων μέτρων Α και Β βαθμίδας για την αντιμετώπιση επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη διακοπή κάθε εκτεταμένης εργασίας (κατά τη φάση κατασκευής ή λειτουργίας) προς αποφυγή ενδεχόμενης μεταφοράς ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τόσο στην περιοχή των Μεσογείων όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ε)42) Το συνολικό υδραυλικό φορτίο των αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) που προέρχεται από τις δραστηριότητες του αεροδρομίου δεν θα υπερβαίνει τα 4.100 m3/ημερησίως. Η σύνθεση των ανωτέρω αποβλήτων θα είναι κατά μέγιστο 4.000 m3/ημερησίως αστικά και 100 m3/ημερησίως βιομηχανικά.

 

ε)43) Τα βιομηχανικά απόβλητα θα προεπεξεργάζονται με φυσικοχημική επεξεργασία, ανάλογα με την προέλευση και σύστασή τους.

 

ε)44) Η επεξεργασία των αστικών και προεπεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων συνίσταται σε τουλάχιστο δευτεροβάθμια επεξεργασία (π.χ. σύστημα ενεργού ιλύος). Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία θα είναι σε μέγιστες τιμές:

 

BOD

20 mg/L

COD

60 mg/L

TSS

40 mg/L

N

10 mg/L

P

4 mg/L

 

εκτός αν ορίζονται αυστηρότερες από την οικεία νομαρχιακή απόφαση.

 

ε)45) Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του αεροδρομίου θα διατίθενται αποκλειστικά για άρδευση μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.

 

ε)46) η παραγόμενη λάσπη μετά τη μηχανική αφυδάτωσή της θα διατίθεται στη χωματερή, αφού πρώτα ελεγχθεί για τυχόν πέραν των ορίων περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Στην περίπτωση αυτή η λάσπη θα αποθηκεύεται και θα διατίθεται μαζί με τα άλλα τοξικά απόβλητα του αεροδρομίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί τοξικών αποβλήτων.

 

ε)47) Για να αποφευχθεί η διοχέτευση υπολειμμάτων καυσίμων - ελαίων, υπολειμμάτων ελαστικών κ.λ.π. στους υδάτινους αποδέκτες σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων - πλημμυρών, θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης, κατακράτησης και τελικής διάθεσής τους.

 

ε)48) Να κατασκευασθεί ειδικό διαμέρισμα στη λίμνη ομβρίων για συλλογή των ανεπεξέργαστων λυμάτων σε περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του συστήματος επεξεργασίας. Τα λύματα θα επαναφέρονται στο σύστημα μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

 

ε)49) Οι δεξαμενές συλλογής των βιομηχανικών αποβλήτων θα έχουν αποθηκευτική ικανότητα δύο (2) ημερών, σύμφωνα με τις ακριβείς ποσότητες των αποβλήτων αυτών, που θα προσδιοριστούν κατά τη φάση κατασκευής τους.

 

ε)50) Ο αναλυτικός σχεδιασμός ( παράμετροι σχεδιασμού, σχέδια, υπολογισμοί - διαστασιολόγηση, τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδων κ.λ.π.) των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας βιομηχανικών και επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, η μέθοδος, ο τρόπος και τα χαρακτηριστικά διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων θα προσδιορισθούν και θα αναλυθούν λεπτομερώς σε τεχνική μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων που θα κατατεθεί προς αξιολόγηση και έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου.

 

Η εν λόγω τεχνική μελέτη θα τεκμηριώνει πλήρως την επιλογή των μεθόδων και τεχνικών επεξεργασίας και διάθεσης (π.χ. αφαίρεση αζώτου, φωσφόρου, απορροφητικότητα εδάφους, ταχύτητα διήθησης, κλιματολογικά στοιχεία, χρησιμοποιούμενα φυτά) και θα αναφέρει μέτρα αντιμετώπισης βλαβών, αστοχιών κ.λ.π.

 

ε)51) Ενδεχόμενες γεωτρήσεις για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση υπόγειων υδάτων θα πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

ε)52) Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου να υποβάλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μελέτη διαχείρισης νερού για όλες τις λειτουργίες του αεροδρομίου, η οποία θα περιλαμβάνει τρόπους και μεθόδους υδροληψίας, ισοζύγια νερού, δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων, μείωσης της χρήσης νερού Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας κ.λ.π.

 

ε)53) Η συλλογή των στερεών απορριμάτων να γίνεται σε ειδικούς κάδους κατασκευασμένους σύμφωνα με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και τοποθετημένους σε καθορισμένα σημεία, τα οποία θα βρίσκονται σε άμεση γειτονία με τους χώρους παραγωγής των απορριμμάτων. Η επιλογή των σημείων συλλογής να γίνει κατά τρόπον ώστε η κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων προς και από αυτά να μη δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Ο αριθμός και το μέγεθος των κάδων που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ικανοποιητικός και πάντως τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου.

 

ε)54) Η διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) των στερεών απορριμμάτων εντός του χώρου του αεροδρομίου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του όρου 3 ή άλλον αρμόδιο φορέα που θα συσταθεί για το σκοπό αυτόν.

 

ε)55) η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με απορριμματοφόρα οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν σύστημα μηχανικής συλλογής κάδων. Επίσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο σύστημα συμπίεσης.

 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των απορριμματοφόρων να είναι ανάλογος των αναγκών που αυτά θα εξυπηρετούν, λαμβανομένου υπόψη ότι οι κινήσεις των συγκεκριμένων οχημάτων εντός του χώρου του αεροδρομίου θα πρέπει να είναι σχετικά περιορισμένες, προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων λειτουργικότητας του αεροδρομίου.

 

ε)55) Η τελική διάθεση των στερεών απορριμμάτων θα γίνεται σε χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, από τον οποίο και θα εξυπηρετείται η περιοχή του αεροδρομίου και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διάθεση των στερεών απορριμμάτων.

 

ε)57) Να μελετηθεί σε συνεργασία με τον Ενιαίο Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής η δυνατότητα κατασκευής, μέσα στο χώρο του αεροδρομίου αλλά σε απομακρυσμένη από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις περιοχή, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

 

Για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990).

 

ε)58) Τα τροφικά υπολείμματα των αεροπλάνων (catering) πρέπει να υφίστανται διαλογή στην πηγή για αποχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχουν (γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί). Τα ανακυκλώσιμα υλικά να συλλέγονται χωριστά κατά είδος και να δίνονται για ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα (κυρίως τροφικά/οργανικά) υπολείμματα να οδηγούνται μαζί με τα άλλα στερεά απορρίμματα για διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής.

 

ε)59) Για την προώθηση της ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου να υπάρχει σύστημα διαλογής στην πηγή για χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικό με τη χρήση κάδων διαφορετικού χρώματος και ανάλογης επισήμανσης. Η διάθεση των συλλεγόμενων υλικών να γίνεται ανάλογα.

 

ε)60) Οι λάσπες που προέρχονται από την προεπεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του πιο πάνω όρου 43 (χρωμιούχα, κυανιούχα, φαινολικά απόβλητα και απόβλητα επιμεταλλωτηρίων), καθώς και οι υπόλοιπες τοξικές λάσπες, που δημιουργούνται στο χώρο του αεροδρομίου (δεξαμενών καυσίμων κ.λ.π.) πρέπει να υφίστανται πάχυνση και στη συνέχεια αφυδάτωση.

 

Η τελική διάθεση των τοξικών λασπών να γίνει σε χώρο ασφαλή, ελεγχόμενο, κατάλληλα κατασκευασμένο για το σκοπό αυτόν, μετά από τη χορήγηση της σχετικής άδειας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ε)61) Εάν μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου των Σπάτων δεν έχει εξευρεθεί, κατασκευασθεί και λειτουργήσει ο χώρος ελεγχόμενης διάθεσης των στερεών τοξικών αποβλήτων και λασπών Νότιας Ελλάδας, καθώς επίσης και το κέντρο επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων και λασπών, τότε και μέχρι τη λειτουργία των παραπάνω, οι τοξικές λάσπες θα αποθηκεύονται προσωρινά εντός του χώρου του αεροδρομίου.

 

ε)62) Για την προσωρινή αποθήκευση των τοξικών λασπών στο χώρο του αεροδρομίου απαιτείται σχετική άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ε)63) Η προσωρινή αποθήκευση των τοξικών στερεών αποβλήτων και λασπών να γίνει σε δοχεία καινούρια, κατάλληλα επισημασμένα, τα οποία θα φυλάσσονται εντός στεγασμένου χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου και επισημασμένου για το σκοπό αυτόν.

 

ε)64) Τα παραγόμενα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά να συλλέγονται χωριστά χωρίς να αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα και να οδηγούνται για αναγέννηση.

 

ε)65) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπόνησης ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου με στόχο την ελαχιστοποίηση των συμφορήσεων, του χρόνου τροχοδρόμησης και του χρόνου αναμονής των αεροσκαφών. Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο, καθώς και οι ενδεχόμενες διαχρονικές τροποποιήσεις του από τον Ανάδοχο, τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ε)66) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση προγράμματος ελαχιστοποίησης των διαδρομών οχημάτων μέσα στην περιοχή του αεροδρομίου και της παραγόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αυτά. Για το λόγο αυτόν οφείλει, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων. Το πρόγραμμα διακίνησης οχημάτων μέσα στο χώρο του αεροδρομίου και οι ενδεχόμενες διαχρονικές τροποποιήσεις του τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ε)67) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση μητρώου κίνησης επιβατών με ανά πτήση στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς συγκοινωνιών για τον καθορισμό ειδικών δρομολογίων, που θα εξυπηρετούν με μαζικά μέσα μεταφοράς του διακινούμενους επιβάτες, προς μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και συνακόλουθα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

 

ε)68) Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επιβατών, επισκεπτών και προσωπικού θα είναι υπόγειοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες τεχνικές και προδιαγραφές για την προστασία των οδηγών από την εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση.

 

ε)69) Ανάλογα με τα ευρήματα των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να διαμορφώσει κίνητρα αντικατάστασης των χρησιμοποιούμενων σήμερα καυσίμων και μεθόδων θέρμανσης στις θιγόμενες αστικές περιοχές των Μεσογείων.

 

ε)70) Για τις κατοικημένες περιοχές από τις οποίες θα διέρχονται τα βαρέα οχήματα κατά τη φάση της κατασκευής του έργου πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τεχνική έκθεση, πριν την έναρξη των εργασιών, που θα περιλαμβάνει πρόβλεψη της επιβάρυνσης της επικρατούσας ηχητικής στάθμης στην πρώτη οικοδομική γραμμή από τη διέλευση των οχημάτων, ποσοτική εκτίμηση, εάν απαιτείται, της στάθμης αυτής σε αντιπροσωπευτικά σημεία, με βάση κυκλοφοριακά δεδομένα και συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων. Τα σημεία και η διαδικασία μέτρησης, καθώς και η συχνότητα παρακολούθησης της επικρατούσας ηχητικής στάθμης κατά τη διέλευση των βαρέων οχημάτων, θα καθοριστούν μετά την υποβολή του προγράμματος που απαιτείται από τον όρο 14.

 

ε)71) Για την κοπή του λόφου Ζάγανη πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πρόγραμμα εργασιών και κατάλογος μηχανημάτων, καθώς και στοιχεία για τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Πρέπει επίσης να καταγραφεί το υπάρχον ακουστικό περιβάλλον, καθώς και αυτό που θα επικρατεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, στην περιοχή της Λούτσας ανατολικά των λόφων. Τα σημεία και η διαδικασία μέτρησης, καθώς και η συχνότητα παρακολούθησης των επιπτώσεων θα καθορισθούν μετά την υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.

 

ε)72) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση και υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προγράμματος εργασιών κατά τη φάση κατασκευής μέσα στο αεροδρόμιο και καταλόγου μηχανημάτων, καθώς και στοιχείων για τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Εάν απαιτηθεί, πρέπει επίσης να προταθεί πρόγραμμα παρακολούθησης του θορύβου σε επιλεγμένα σημεία έξω από το αεροδρόμιο.

 

ε)73) Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους θορύβους κατά τις πτήσεις των αεροσκαφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή, πριν την έναρξη των εργασιών, σχετικής μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία θα περιλαμβάνει:

 

α) Ποσοτική εκτίμηση της επικρατούσας ηχητικής στάθμης στη ζώνη που καλύπτεται από τις ισοθορυβικές καμπύλες 25-35 NEF κατά τη θερινή περίοδο αμέσως πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Η διαδικασία μέτρησης θα καθορισθεί μετά την οριστική υποβολή των προτάσεων του Αναδόχου, την έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των διαδικασιών πτήσεων και την ενδεχόμενη αναθεώρηση των προβλέψεων αεροπορικού θορύβου.

 

β) Διαδικασίες πτήσεων ελάχιστου θορύβου ή και πρόσθετες ρυθμίσεις στις πτήσεις των αεροσκαφών, με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του εξωτερικού ακουστικού περιβάλλοντος.

 

ε)74) Για νομίμως υφιστάμενα κτίρια μέχρι την έκδοση της 16408/05-07-1993 κοινής απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εντός της ζώνης 30-35 NEF και τμήματος της ζώνης 25-30 NEF, καθορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τεχνικές λύσεις και κίνητρα για τη βελτίωση της ηχομονωτικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια ηχομόνωσης για την κατηγορία Β κανονική ακουστική άνεση, όπως αυτή καθορίζεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό.

 

ε)75) Ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη δείκτη LAEQ εντός των κτιρίων των αεροσταθμών ορίζονται τα 45 dB (A).

 

ε)76) Στους εξωτερικούς χώρους κινήσεως των επιβατών από και προς τους αεροσταθμούς, καθώς και σε υπαίθριους χώρους αναμονής ως επιθυμητή στάθμη LAEQ ορίζονται τα 55 dB (A). Μετά την υποβολή του οριστικού γενικού σχεδίου του αεροδρομίου θα πρέπει να προταθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

 

ε)77) Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων θορύβου από λειτουργίες εδάφους πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τεχνική έκθεση, που θα περιλαμβάνει ποσοτική εκτίμηση της επικρατούσας ηχητικής στάθμης σε χρονική περίοδο αμέσως πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου, εντός της ζώνης που καλύπτεται από τις ισοθορυβικές καμπύλες LAEQ 60-65 dB(A) για τη δυσμενέστερη από τις προβλεφθείσες επιπτώσεις, δηλαδή για το έτος 2012 - νύκτα - δυσμενές σενάριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει επαναπροσδιορισμός των ανωτέρω καμπυλών από οποιαδήποτε αιτία. Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προτάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα που ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει.

 

ε)78) Για την αντιμετώπιση της αύξησης της στάθμης του οδικού θορύβου στις αστικές περιοχές των Μεσογείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην:

 

α) καταγραφή του υπάρχοντος ακουστικού περιβάλλοντος σε χρονική περίοδο αμέσως πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου στις περιοχές όπου επικρατεί στάθμη οδικού θορύβου υψηλότερη από L 10 55 dB (A), όπως καθορίζονται από τις ισοθορυβικές καμπύλες του Σχήματος 5.3.9-19 της προαναφερόμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

 

β) σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακών ή άλλων ρυθμίσεων για τις περιοχές που θα επιβαρυνθούν με αύξηση του οδικού θορύβου μετά τη λειτουργία του αεροδρομίου, όπως αυτές προκύπτουν από τα Σχήματα 5.3.9-15 έως 5.3.5-18 της προαναφερόμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης το κόστος εφαρμογής ενδεχόμενων τεχνικών λύσεων (ηχοπετασμάτων).

 

Η σχετική τεχνική έκθεση πρέπει να συνταχθεί υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ε)79) Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών μέσα στο αεροδρόμιο, ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποτροπή πρόκλησης ζημιών από δονήσεις σε οποιοδήποτε κτίριο ή αρχαιότητες στην περιοχή του αεροδρομίου.

 

ε)80) Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας δόνησης VV για διατηρητέα κτίρια και αρχαιολογικά μνημεία, καθορίζονται τα ακόλουθα:

 

α) για πηγές δονήσεων συνεχόμενες ή με διακοπές χρονικής διάρκειας <1 sec:

 

για τη συχνότητα F - 16,5 Hz V - 6 mm/sec
για τη συχνότητα F - 63 Hz V - 8 mm/sec

 

για πηγές δονήσεων παλμικής μορφής ή επαναλαμβανόμενων παλμών με χρονικά διαλείμματα διάρκειας >1 sec και διάρκεια εκπομπής μεταξύ δύο διαλειμμάτων πολύ μικρή:

 

για τη συχνότητα F - 16,5 Hz V - 3 mm/sec
για τη συχνότητα F - 63 Hz V - 4 mm/sec

 

ε)81) Για την προστασία των αρχαιοτήτων από δονήσεις κατά τις πτήσεις των αεροσκαφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία που θα του ζητηθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών και να εφαρμόσει τα μέτρα που θα του υποδειχθούν από τα Υπουργεία αυτά.

 

2. Στο χώρος του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα εγκαθίσταται σταθμός μετεωρολογικών παρατηρήσεων και μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας, στον εξοπλισμό του οποίου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

 

α) πλήρης αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός με δυνατότητα μετρήσεων σε διάφορα επίπεδα,

 

β) ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ,

 

γ) τριστατικό ηχητικό ραντάρ,

 

δ) κεντρικό σύστημα καταγραφής, επεξεργασίας και αξιοποίησης πρωτογενών δεδομένων.

 

Ο σταθμός αυτός είναι συνεχούς λειτουργίας και πάντως διενεργεί μετρήσεις τουλάχιστον δύο φορές ανά εικοσιτετράωρο.

 

3. Στο χώρο του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα εγκαθίσταται και λειτουργεί Σύστημα Παρατήρησης με Διαφορετική Απορρόφηση Φάσματος (Differential Observation Absorption System - DOAS) για τη μέτρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

 

4. Οι μετρήσεις του σταθμού της παραγράφου 1 και του Συστήματος της παραγράφου 2 του παρόντος διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το εξάμηνο, καθώς και οποτεδήποτε άλλοτε οι Υπηρεσίες αυτές θα ζητήσουν.

 

5. Οι σταθμοί μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που προβλέπονται και στην παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και στην [Α] 16408/05-07-1993 κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπάγονται στο Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.