Νόμος 2372/96 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2328/1995 προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 02-05-1996.

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2328/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Με αυτό το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται μεταξύ άλλων.

 

α) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις την ονομαστικοποίηση των μετοχών,

β) η νομική κατάσταση των μετοχών που μετά την ονομαστικοποίηση δεν φέρονται να ανήκουν σε προσδιορισμένο μέχρι φυσικού προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των μετοχών και χωρίς ευθύνη των εταιρικών οργάνων,

γ) ο τρόπος παρακολούθηση της ονομαστικοποίησης από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Ανώνυμη Εταιρία αποθετηρίων εγγράφων,

δ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα

 

3. Ανώνυμες εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2328/1995 και οι οποίες δεν έχουν προβεί στην ονομαστικοποίηση των μετόχων τους μέσα στη προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου δύνανται να μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο που έχει προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό, αναλάβουν την υποχρέωση να προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ή έκπτωση του ανάδοχου η προμηθευτή και κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής το οποίο εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τον [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάταξης ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 24 του νόμου 2214/1994.

 

Το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί μέσα στο διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.