Νόμος 2386/96 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986, όπως ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται ως εξής:

 

1. Στο άρθρο 10Β προστίθεται περίπτωση γ', που έχει ως εξής:

 

{γ) Η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στο εσωτερικό της χώρας, κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος.}

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 η περίπτωση α' αντικαθίσταται και προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως εξής:

 

{α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.

 

γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη, εφόσον:

 

- έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία.

- τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.

 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για τις χορηγούμενες εκπτώσεις και τη μερική επιστροφή τιμήματος σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του νόμου 2238/1994.}

 

3. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-1996.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996).

 

4. Οι περιπτώσεις ι', ι)στ' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ι)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ι) Η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος.

 

ι)στ) Η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.

 

ι)ζ) Η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.}

 

5. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του εισαγωγέα, σε άλλο κράτος - μέλος και η παράδοσή τους απαλλάσσεται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α.}

 

6. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο, καθώς και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική του δραστηριότητα και μέχρι του ποσού των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.}

 

7. Οι περιπτώσεις α', β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενους στο φόρο του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο, γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

 

β) Η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά.

 

δ) Η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Εξαιρείται η ναύλωση ή η μίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Η ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών του νόμου [Ν] 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α/1976) απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας. Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των μέσων αυτών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό την παράδοσή τους με τους όρους της παραπάνω περίπτωσης α' και του άρθρου 22Γ, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν αυτές τις παραδόσεις αγαθών με προορισμό ένα άλλο κράτος - μέλος, μέχρι του ποσού των παραδόσεων αυτών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.}

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται η περίπτωση β' ως εξής:

 

{β. Από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα ή σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ)α', κ)β', κ)γ', κ)δ', κ)ε' και κ)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος.}

 

10. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση παύσης εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 12, καθώς και στην ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών και στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Κοινότητας και ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος της Κοινότητας.}

 

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 προστίθεται νέα περίπτωση ε', που έχει ως εξής:

 

{ε) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί μετά την 01-01-1996, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10Α παράγραφοι 1 και 2 και 10Β.}

 

13. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και ε' της παραπάνω παραγράφου 5.}

 

14. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 31 καταργούνται από 01-01-1996.

 

15. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{με εξαίρεση το πρόστιμο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), εφόσον το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό αυτό καταβληθεί εφάπαξ πριν από την υπογραφή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.}

 

16. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2198/1994 εκκρεμείς υποθέσεις.

 

17. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 43 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για πρόστιμα των άρθρων 47 παράγραφος 4 και 48.}

 

18. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 προστίθεται περίπτωση γ', που έχει ως εξής:

 

{γ. με διπλότυπο είσπραξης, πριν από την υπογραφή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, του ποσού του ειδικού προστίμου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48, που αναλογεί στο ποσοστό μείωσης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 42.}

 

19. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον υπόχρεο και οι εξής:}

 

20. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 47: Παράλειψη υποβολής δήλωσης - Ανακριβής δήλωση - Εκπρόθεσμη δήλωση

 

1. Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν προσωρινή δήλωση υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται σε ποσοστό τριακόσια τοις εκατό (300%) του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, λόγω μη υποβολής της δήλωσης.

 

2. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ανακριβή προσωρινή δήλωση υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που υπολογίζεται σε ποσοστό του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, λόγω της ανακρίβειας ως ακολούθως:

 

α) Επί διαφοράς φόρου μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%).

 

β) Για το πέραν ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ποσό, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό τριακόσια τοις εκατό (300%).

 

3. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση υπόκεινται, για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαφορά φόρου που οφείλεται με την εκκαθαριστική δήλωση, καθώς και για τις περιπτώσεις των μετατάξεων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 32 και της παραγράφου 12 του άρθρου 33. Οι διατάξεις των προηγούμενων από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα.

 

5. Η εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης, η ανακρίβεια του περιεχομένου της και η παράλειψη της υποβολής της συνεπάγονται την επιβολή προστίμου δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000), εκατό χιλιάδων (100.000) και εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000), αντίστοιχα.

 

6. Οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 48 επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη δόλου ή αμέλειας του υπόχρεου στο φόρο.}

 

21. Το άρθρο 48 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 48: Άλλα πρόστιμα

 

1. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται αυτοτελώς, για κάθε παράβαση, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές.

 

Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται προκειμένου για τις δηλώσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, εφόσον προκύπτει φόρος για καταβολή.

 

2. Όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι:

 

α) Ο υποκείμενος στο φόρο διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων, που ορίζουν τη διαδικασία της επιστροφής αυτής, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και εφόσον σε μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή στη διαχειριστική περίοδο το ποσό του φόρου είναι μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή του επιστράφηκε. Για το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42.

 

β) Από οποιαδήποτε άλλη μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου στο φόρο δεν απεδόθη στο Δημόσιο ο φόρος που οφείλεται και εφόσον το ποσό του φόρου αυτού, σε μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή στη διαχειριστική περίοδο, είναι μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο του φόρου που δεν απέδωσε.

 

Τα πρόστιμα του άρθρου αυτού επιβάλλονται ανεξάρτητα από την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή συμπληρωματικής προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, η οποία πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία έκδοσης της οικείας εντολής ελέγχου.}

 

22. Το άρθρο 50 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 50: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

 

1. Η μη υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 4 περίπτωση γ' και 31 του νόμου αυτού ή η μη απόδοση του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, από πρόσωπα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, είναι υπόχρεα, συνεπάγεται την επιβολή, εις βάρος τους, των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται κατά ανάλογη εφαρμογή από τις περί φοροδιαφυγής διατάξεις των άρθρων 89 μέχρι και 97 του νόμου 2238/1994, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για υποχρεώσεις που γεννώνται από πράξεις, των οποίων η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης λήγει μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2214/1994.

 

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

23. Το άρθρο 51 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 51: Αδικήματα φοροδιαφυγής

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 93 μέχρι και 97 του νόμου 2238/1994, αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, υπόχρεος στο φόρο που:

 

α) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 4 περίπτωση γ' και 31 ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση των περιπτώσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ίδιων άρθρων.

 

β) ενεργεί την έκπτωση του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 23, χωρίς να κατέχει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 στοιχεία ή ενεργεί αυτή με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία.

 

γ) δεν εκδίδει το ειδικό στοιχείο που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου.

 

δ) ο εγκαταστημένος εκτός του εσωτερικού της χώρας, υποκείμενος στο φόρο, που καταλαμβάνεται να πωλεί αγαθά στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς να διαθέτει στην Ελλάδα ΑΦΜ/ΦΠΑ και χωρίς να εκδίδει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία.}

 

24. Η παράγραφος 1 και η πρώτη περίοδος του πρώτο εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 52 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 49 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης, προκειμένου για πράξη του άρθρου 39 ή από το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου από εκείνη που αφορά η παράβαση, προκειμένου για πράξη του άρθρου 49. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου και των προστίμων.

 

2. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον.}

 

25. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αφορούν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01-01-1995.

 

26. Στο άρθρο 52 του νόμου [Ν] 1642/1986 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωθέντα ή που βεβαιώνονται με οποιονδήποτε τρόπο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, παραγράφονται μετά δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.}

 

27. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Β' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του παραρτήματος ΙΙΙ του νόμου [Ν] 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.}

 

28. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 01-01-1996.

 

29. Η παράγραφος 38 του παραρτήματος ΙΙΙ - ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 8%, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{38. Φαρμακευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα.

 

Φαρμακευτικά είδη. Γάζα για την επίδεση τραυμάτων, υδρόφιλη, από ύφασμα από βαμβάκι, λευκασμένο, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμμάρια ανά m2, σε τεμάχια με πλάτος μέχρι 0,90 m και μήκος μέχρι 100 m, κατ' ανώτατο όριο (ΔΚ 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 και ΕΧ 5208).}

 

30. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 08-08-1992.

 

31. Στο παράρτημα ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΓΑΘΑ του νόμου [Ν] 1642/1986 προστίθεται νέα περίπτωση 52)α ως εξής:

 

{52)α. Αυτοκίνητα οχήματα καινουργή, που προορίζονται για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού ειδικά κατασκευασμένα ή διασκευασμένα για τη μεταφορά αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οποίων οι ειδικές θέσεις καλύπτουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των θέσεων, εφόσον αγοράζονται, εισάγονται ή αποκτώνται από άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, προστασία και περίθαλψη των ατόμων αυτών, (Δ.Κ. ΕΧ 8702)}

 

32. Η περιεχόμενη στη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 λέξη τους διαγράφεται.

 

33. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.}

 

34. Η περίπτωση κ)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)γ) η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την έννοια των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν γι' αυτά.}

 

35. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης τα μετακινούμενα αγαθά από άλλο Κράτος - μέλος προς το εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 10Β.}

 

36. Στο άρθρο 30 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής και η παράγραφος 4 γίνεται 5:

 

{4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για ακίνητα των οποίων η σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εκδίδεται μετά την 01-01-1995 για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).}

 

37. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο, ως εξής:

 

α)α) Κάθε μήνα και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ ή πραγματοποιούν πράξεις των άρθρων 10Α, 10Β, και 22Α.

 

Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του ΚΒΣ, όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο.

 

β)β) Κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο εφόσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

 

γ)γ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή δεν τηρούν βιβλία.

 

Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει. Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει την αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29, δήλωση μεταβολών - μετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων.}

 

38. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 36Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παραδόσεις κάθε είδους μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων δεν μπορούν να υπαχθούν στο απλοποιημένο καθεστώς της παραγράφου αυτής.}

 

39. Η παράγραφος 8 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21-08-1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται μετά την 01-01-1997.

 

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Στην πιο πάνω περίπτωση παρέχεται στον υποκείμενο στο φόρο το δικαίωμα να εκπέσει το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε κατά τη σύνταξη του εργολαβικού προσυμφώνου, από το φόρο που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων της αντιπαροχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1642/1986.}

 

40. Στο άρθρο 58Α προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται προσωρινή δήλωση ή περιοδική εκκαθάριση νοείται η περιοδική δήλωση.}

 

41. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 32 έως και 40 αρχίζει από 01-01-1996, εκτός των παραγράφων 38 και 39 που αρχίζει από 01-01-1995.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.