Νόμος 2443/96 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της με αριθμό Δ697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι ανάπηροι, που κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους, δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή η αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/2007).

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα με βάση τις διατάξεις της Δ245/1988 ΑΥΟ που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989), εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Απόφασης αυτής, καθώς και για τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που παραλαμβάνονται με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν κάθε φορά για τους αναπήρους και τους πολύτεκνους γονείς.

 

Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά τους πολύτεκνους γονείς, το ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που καταβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985) θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990, όπως κάθε φορά ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.