Νόμος 2443/96 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Εξομοίωση Προϊσταμένων της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών - Ρυθμίσεις για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

 

{7. Εξομοίωση Προϊσταμένων της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών

 

Ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Σπουδών και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διοίκησης εξομοιώνονται από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, αντίστοιχα.}

 

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2343/1995.

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του νόμου 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ή ανακαθορίζεται ο χρόνος έναρξης ή λήξης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήθηκαν ή προβλέπεται η κατάργησή τους, σύμφωνα με τις οικείες οργανωτικές διατάξεις.}

 

4. Όπου από τις οικείες για την οργάνωση των υπηρεσιών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προβλέπεται η κάλυψη των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης, Αναπληρωτών Προϊσταμένων και Προϊσταμένων υποκείμενων οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού, από τους κλάδους εφοριακών και τελωνειακών, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει ή ανακαθορίζει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον κλάδο από τον οποίο καλύπτεται καθεμία από τις παραπάνω θέσεις.

 

5. Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και τελωνείων για την επιβολή προστίμων και πρόσθετων τελών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος 186/1992, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1989/1991, την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1642/1986 και την παράγραφο 1 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 1165/1918, ασκούνται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και από τους Διευθυντές και αναπληρωτές Διευθυντές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.