Νόμος 2515/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις φόρου προστιθέμενης αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986 για τα τέλη και δικαιώματα στις υπηρεσίες ύδρευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού, που, με βάση σύμβαση με τις νομαρχίες ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή το Δημόσιο γενικότερα, δεν κατέβαλαν το νόμιμο φόρος προστιθέμενης αξίας, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31-12-1996, εφόσον οι νομαρχίες ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή το Δημόσιο γενικότερα δεν κατέβαλαν ως όφειλαν το σχετικό ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, προστίμων κ.λ.π. που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές, παύουν να ισχύουν.

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, βάσει σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο ή με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και μεταφοράς πόσιμου ύδατος σε άνυδρα νησιά, δεν υπόκεινται σε επιβολή τελών για τη διέλευση των πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς του νερού από τις περιοχές δικαιοδοσίας των φορέων διαχείρισης λιμένων και εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής προς τους φορείς δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων. Υφιστάμενες και ανείσπρακτες οφειλές που αφορούν τέλη του προηγούμενου εδαφίου, είτε προκύπτουν από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είτε όχι, θεωρούνται μη οφειλόμενες και δεν καταβάλλονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.