Νόμος 2515/97 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ανταλλακτήρια συναλλάγματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 5422/1932, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2076/1992, προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 ως εξής:

 

{3. Η Τράπεζα της Ελλάδας δύναται να θέτει το γενικό κανονιστικό πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας, του ελέγχου και της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων να διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος προσώπων, νομικών ή φυσικών, ιδίως των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.

 

Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία λειτουργούν κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, ως ανώνυμες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες, τη διαφοροποίησή του ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων καθώς και την κατάθεση μέρους του στην Τράπεζα της Ελλάδας υπό μορφή εγγύησης για τις κυρώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

Το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που ήδη διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, μετά πάροδο προθεσμίας συμμόρφωσης που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδας δύναται να καθορίζει ότι οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζει επίσης το είδος, την έκταση και τον τρόπο είσπραξης των δαπανών, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται κατά κατηγορία ελεγχομένων προσώπων.

 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδας θεσπίζει πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων και προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, κατά των προσώπων που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Τράπεζα της Ελλάδας που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρόντος και της εν γένει συναλλαγματικής νομοθεσίας. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να συνίστανται ιδία σε διοικητικά πρόστιμα, τα οποία αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και στην αναστολή λειτουργίας ή την οριστική ανάκληση της άδειας της λειτουργίας, η οποία, προκειμένου περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, επιφέρει αναγκαστικά τη θέση της εταιρίας υπό εκκαθάριση.

 

Τα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζονται είτε (α) ως ποσοστό, μέχρι τριάντα επί τοις εκατό (30%), επί της αξίας του αντικειμένου της παράβασης είτε (β) ως εφάπαξ ποσό, μέχρι δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), το οποίο ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2076/1992.

 

5. Ανεξαρτήτως διοικητικών κυρώσεων, οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού και των κατ' εφαρμογή των εκδιδομένων κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος τιμωρούνται κατά τους όρους και με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

6. Οι κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της ή των υπό αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.