Νόμος 2515/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέματα λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται, ελέγχεται, διοικείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτού διατάξεις, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου. Μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών είναι οι Ορκωτοί Εκτιμητές και οι Βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές, οι οποίοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

 

Όταν μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτων στα πιο πάνω πρόσωπα, λόγω δωρεάς, δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999), με το άρθρο 23 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών διοικείται και ελέγχεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α) έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη ή Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή πρόσωπο που διατελεί ή διετέλεσε καθηγητής ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης, ως πρόεδρο,

β) ένα πρόσωπο ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, ως αντιπρόεδρο,

γ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος,

δ) ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος,

ε) έναν εκπρόσωπο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία, ως μέλος,

στ) δύο Ορκωτούς Εκτιμητές, που εκλέγονται από την Ολομέλεια του Σώματος για μια τετραετία, ως μέλη,

ζ) ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας των μελών, κατά το χρόνο διορισμού του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, τα 68 έτη.

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο αυτού τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και 3 τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

 

Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής των μελών του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

Για τον συντονισμό και την προώθηση του έργου του το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του και να εκχωρεί σε αυτές ή και σε ορισμένο μόνο μέλος του ή στην Ολομέλεια των Ορκωτών Εκτιμητών αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Σώματος.

 

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 820/1978 (ΦΕΚ 174/Α/1978) και οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 279/1979 (ΦΕΚ 81/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 488/1979 (ΦΕΚ 151/Α/1979), καταργούνται.

 

Η θητεία του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών λήγει με τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

3. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται:

 

α) Τα ελληνικά εκτιμητικά πρότυπα.

 

β) Ο κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

γ) Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Ολομέλειας των Ορκωτών Εκτιμητών.

 

δ) Ο κανονισμός δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

ε) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων και τα προσόντα διορισμού των μελών του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

στ) Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό Ορκωτών Εκτιμητών για την καταβολή αποζημιώσεων, κατά την αποχώρηση των μελών, καθώς και ο καθορισμός των προϋποθέσεων που πρέπει να συγκεντρώνουν οι δικαιούχοι.

 

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 279/1979 (ΦΕΚ 81/Α/1979), που προστέθηκε με το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 140/1990 (ΦΕΚ 55/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Γ11.1 του άρθρου Γ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.