Νόμος 2516/97 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Επιτροπές επανεξέτασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις έδρες των Περιφερειών της χώρας και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστώνται Επιτροπές με αρμοδιότητα την επανεξέταση των αιτημάτων του προηγούμενου άρθρου.

 

2. Οι Επιτροπές που συνιστώνται στις έδρες των αντίστοιχων Περιφερειών της χώρας συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος και μετέχει ως Πρόεδρος, και περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους:

 

α. Ένας μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β. Τους προϊσταμένους των υπηρεσιών με αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων της οικείας Περιφέρειας. Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες στην Περιφέρεια, ορίζονται ως μέλη οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ούτε στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ορίζονται από την κεντρική υπηρεσία των αρμόδιων υπουργείων σε θέματα βιομηχανίας και περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων.

 

γ. Έναν εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του νομού εγκατάστασης της μονάδας και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού εγκατάστασης της μονάδας.

 

δ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου περιφερειακού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Στην παραπάνω Επιτροπή συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο προϊστάμενος ή οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών της περιφέρειας ή της νομαρχίας, αν έχουν εισηγηθεί για τη συγκεκριμένη βιομηχανική εγκατάσταση.

 

3. Εισηγητής στην ανωτέρω επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσίας της αρμόδιας σε θέματα βιομηχανίας της οικείας Περιφέρειας.

 

4. Η επιτροπή που συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και περιλαμβάνει στη σύνθεσή της:

 

α. το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο,

β. το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Ανάπτυξης,

γ. το Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,

δ. το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

ε. έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

στ. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και

ζ. έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Σε περίπτωση επανεξέτασης αίτησης που ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην πιο πάνω Επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

5. Τα μέλη των Επιτροπών των παραγράφων 2 και 4, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης των αντίστοιχων Επιτροπών,μετά από πρόταση του φορέα που εκπροσωπούν, πλην των εκπροσώπων των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως λόγω της ιδιότητάς τους. Σε περίπτωση έλλειψης Γενικού Διευθυντή, ως μέλος ορίζεται, από τον αρμόδιο υπουργό, ένας εκ των Διευθυντών της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.

 

Το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους των Επιτροπών της παραγράφου 2 υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

6. Στις συνεδριάσεις των ως άνω Επιτροπών καλείται να ακουσθεί ο αιτών την επανεξέταση.

 

7. Οι παραπάνω Επιτροπές των παραγράφων 2 και 4 συνεδριάζουν την 15η και 30η κάθε μήνα ή την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και εξετάζουν αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι την 30η του προηγουμένου μήνα και την 15η του ίδιου μήνα, αντιστοίχως. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία σε περίπτωση παραδοχής της προσφυγής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια. Η ίδια αυτή απόφαση γνωστοποιείται και στον ενδιαφερόμενο.

 

8. Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών του παρόντος άρθρου καλύπτεται από τις υπηρεσίες της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας και της κεντρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αντιστοίχως.

 

9. Η σύσταση και η διαδικασία λειτουργίας των Επιτροπών του παρόντος άρθρου, καθώς και η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των γραμματέων και των Εισηγητών των ως άνω Επιτροπών, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.