Νόμος 2516/97 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επανεξεταζόμενα αιτήματα σε δεύτερο βαθμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήματα για χορήγηση αδειών εγκατάστασης, για δραστηριότητες αξίας από 80 μέχρι 500 εκατομμυρίων δραχμών, που έχουν απορριφθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή, επανεξετάζονται, και κατ' ουσίαν, από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου υποβαλλόμενη εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής αποφάσεως.

 

2. Αιτήματα για χορήγηση αδειών εγκατάστασης για δραστηριότητες αξίας από 500 εκατομμύρια δραχμές και άνω, που έχουν απορριφθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή, επανεξετάζονται, και κατ' ουσίαν, από την Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, υποβαλλόμενη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεξέταση αιτημάτων κατά τις προηγούμενες παραγράφους είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το νόμο 1650/1986 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

4. Για την εξεύρεση της αξίας των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1 και 2 λαμβάνεται υπόψη η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και τα έξοδα εγκατάστασης αυτού, με βάση τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία προς χορήγηση της αδείας εγκατάστασης.

 

5. Η αίτηση του ενδιαφερομένου για επανεξέταση απορριφθέντος αιτήματος συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας ενός τοις χιλίοις (1/1.000) επί της αξίας της δραστηριότητας. Το ποσό αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι ανώτερο των 500.000 δραχμών.

 

6. Τα ποσά των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 4 δύναται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.