Νόμος 2556/97 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Έσοδα Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών ειδική εισφορά εκμετάλλευσης αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, η οποία καταβάλλεται από κάθε κύριο και νομέα ή χρησιούχο και εκμεταλλευτή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας δημόσιας χρήσης, καθορίζεται κατά μήνα ως εξής:

 

Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι και ενός τόνου 1.700 δραχμές και για κάθε επιπλέον τόνο πέραν του ενός 100 δραχμές ανά τόνο.
Για Λεωφορεία - Πούλμαν 80 δραχμές ανά θέση.
Για Ταξί και αγοραία 700 δραχμές ανά θέση.
Για μοτοσυκλέτες 500 δραχμές.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα Τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη 60 δραχμές ανά ίππο.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα Τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με την ιπποδύναμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα Τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με το ωφέλιμο φορτίο και τον αριθμό των θέσεων, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με το ωφέλιμο φορτίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

 

Οι εισφορές της παραγράφου αυτής συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται από το Υπουργείο οικονομικών μαζί με τα Τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όταν πρόκειται για αυτοκίνητα που καταβάλλουν τέτοια τέλη και αποδίδονται στο Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, μέσα σε ένα τρίμηνο από την είσπραξή τους.

 

Για αυτοκίνητα που δεν καταβάλλονται Τέλη κυκλοφορίας, οι παραπάνω εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους στο Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτών των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.

 

β. Η υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών ειδική εισφορά εκμετάλλευσης ιδιωτικής χρήσης επαγγελματικού αυτοκινήτου, η οποία καταβάλλεται από κάθε κύριο και νομέα ή χρησιούχο και εκμεταλλευτή επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, καθορίζεται κατά μήνα ως εξής:

 

Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1 τόνο 580 δραχμές.

 

Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου:

 

άνω του 1 τόνου και μέχρι 1.5 τόνους 770 δραχμές
άνω του 1.5 τόνων και μέχρι 2 τόνους 880 δραχμές
άνω των 2 τόνων και μέχρι 2.5 τόνους 990 δραχμές
άνω των 2.5 τόνων και μέχρι 3 τόνους 1.100 δραχμές
άνω των 3 τόνων και μέχρι 3.5 τόνους 1.210 δραχμές
άνω των 3.5 τόνων και μέχρι 4 τόνους 1.320 δραχμές
άνω των 4 τόνων και μέχρι 5 τόνους 1.430 δραχμές
άνω των 5 τόνων και μέχρι 6 τόνους 1.540 δραχμές
άνω των 6 τόνων και μέχρι 6.5 τόνους 1.610 δραχμές
άνω των 6.5 τόνων και μέχρι 7 τόνους 1.680 δραχμές
άνω των 7 τόνων και μέχρι 8 τόνους 1.760 δραχμές
άνω των 8 τόνων και μέχρι 9 τόνους 1.830 δραχμές
άνω των 9 τόνων και μέχρι 10 τόνους 1.900 δραχμές
άνω των 10 τόνων και μέχρι 11 τόνους 1.970 δραχμές
άνω των 11 τόνων και μέχρι 12 τόνους 2.050 δραχμές
άνω των 12 τόνων και μέχρι 13 τόνους 2.120 δραχμές
άνω των 13 τόνων και μέχρι 14 τόνους 2.220 δραχμές
άνω των 14 τόνων και μέχρι 15 τόνους 2.270 δραχμές
άνω των 15 τόνων 2.340 δραχμές

 

Για λεωφορεία - πούλμαν 35 δραχμές ανά θέση.

 

Για αυτοκίνητα των οποίων τα Τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, η κατά μήνα εισφορά καθορίζεται ως εξής:

 

Για κάθε ίππο 70 δραχμές
Για κάθε θέση 35 δραχμές
Για κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου ως η ανωτέρω κλίμακα.

 

Η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, η υπολογιζόμενη με βάση την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων ή των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 2.340 δραχμών μηνιαίως.

 

Προκειμένου περί αυτοκινήτων μετά ρυμουλκούμενων οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα οχήματα δεν υπόκεινται στην εισφορά του προηγούμενου εδαφίου.

 

Της εισφοράς του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι χρησιμοποιούντες ή εκμεταλλευόμενοι αυτοκίνητο και ρυμουλκούμενα οχήματα ιδιωτικής χρήσης για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αγροτικές εν γένει εργασίες.

 

γ. Τα ποσά των εισφορών αυτής της παραγράφου μπορούν να αυξάνονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 984/1979 (ΦΕΚ 244/Α/1979), του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 1056/1980 (ΦΕΚ 152/Α/1980), του άρθρου 59 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981) και του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 και 5 του νόμου [Ν] 2079/1992 (ΦΕΚ 142/Α/1992) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.

 

2. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 984/1979, όπως ισχύει με τις υπουργικές αποφάσεις [Α] Φ.22/919/16-07-1990 (ΦΕΚ 477/Β/1990) και [Α] Φ.22/1392/30-11-1990 (ΦΕΚ 773/Β/1990), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η υπέρ ταυ Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών πάγια εισφορά, περί της οποίας οι διατάξεις των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 404/1974 (ΦΕΚ 127/Α/1974), καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσεως δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

β. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσεως δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

γ. Για την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

δ. Για τη χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ και Δ+Ε, δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

ε. Για την επέκταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή την έκδοση αντιγράφου αυτής, σε δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000). Ειδικότερα για την επέκταση άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β στις κατηγορίες Β+Ε ή Γ ή Γ+Ε ή Δ ή Δ+Ε, δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά δύνανται να αυξάνονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσιευομένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.