Νόμος 2579/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

{

Φορολογήσιμοι ίπποι αυτοκινήτου

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε δραχμές)

μέχρι 7

1.650.000

8

2.100.000

9

2.750.000

10

3.400.000

11

4.050.000

12

4.850.000

13

5.700.000

14

7.000.000

15

9.050.000

16

11.450.000

17

14.100.000

18

16.900.000

19

19.700.000

20

22.700.000

21

25.800.000

22 - 23

29.100.000

24 - 25

32.700.000

26 - 27

36.800.000

28 και άνω

38.500.000

}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ίδιο ποσοστό μείωσης υπολογίζεται για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση το αυτοκίνητο που έχει αγοραστεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), καθώς και όταν πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους.}

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994, μετά την υποπερίπτωση γ)γ' αυτής, προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ', που έχει ως εξής:

 

{δ)δ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που ανήκει στην κυριότητα του φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη, εφόσον αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα (60) έτη και αποκτά αποκλειστικώς εισοδήματα από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, καθώς και για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για τα δύο αμέσως επόμενα έτη από τη λήξη της απαλλαγής της περίπτωσης ε' του άρθρου 18, εφόσον ο δικαιούχος της μείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.}

 

4. Η υποπερίπτωση β)β' του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το κρινόμενο έτος, προσαυξημένη κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). Για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί μέχρι 31-12-1991 ως εργοστασιακή τιμολογιακή αξία θεωρείται εκείνη της 31-12-1991, προσαυξημένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου οχήματος κατά το κρινόμενο έτος. Για όσα από αυτά τα οχήματα ταξινομήθηκαν από 01-01-1992 μέχρι 31-12-1997 ως εργοστασιακή τιμολογιακή αξία θεωρείται εκείνη του χρόνου της αγοράς τους από το φορολογούμενο, προσαυξημένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου οχήματος κατά το κρινόμενο έτος.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση τον κυβισμό του δίτροχου ή τρίτροχου ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος, η οποία καθορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών για μοτοσικλέτα πεντακοσίων (500) κυβικών εκατοστών, προσαυξανόμενη με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά προκειμένου για μοτοσικλέτες με κυβισμό πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά.}

 

6. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 3 m στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών για κάθε μέτρο μήκους πάνω από 3 m.}

 

7. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Μήκος σκάφους (m)

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε δραχμές)

μέχρι 8

3.600.000

πάνω από 8 και μέχρι 10

6.500.000

πάνω από 10 και μέχρι 12

9.500.000

πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα

12.700.000

πάνω από 14 και μέχρι 16

16.200.000

πάνω από 16 και μέχρι 18

20.100.000

πάνω από 18 και μέχρι 20

24.600.000

πάνω από 20 και μέχρι 22

29.800.000

πάνω από 22 και μέχρι 24

35.800.000

πάνω από 24 και μέχρι 26

42.600.000

πάνω από 26 και μέχρι 28

50.400.000

πάνω από 28 και μέχρι 30

59.300.000

πάνω από 30 και μέχρι 32

69.400.000

πάνω από 32

77.600.000

}

 

8. Οι υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και γ)γ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) δραχμών για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχμών για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους του κινητήρα αυτών.

β)β) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JΕΤ) στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχμών για κάθε λίμπρα ώθησης.

γ)γ) Για ανεμόπτερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών.}

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση ζ', που έχει ως εξής:

 

{ζ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και χρήσης δεξαμενής κολύμβησης που χρησιμοποιείται για τις οικογενειακές ανάγκες ή του κυρίου της ή του κατόχου της, και της συμμετοχής των εξόδων αυτών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η ετήσια αυτή τεκμαρτή δαπάνη ορίζεται με βάση την επιφάνεια της δεξαμενής ως εξής:

 

Επιφάνεια της εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης (m2)

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε δραχμές)

Από 25 μέχρι και 60

2.000.000

Πάνω από 60 μέχρι και 120

5.000.000

Πάνω από 120

8.000.000

 

Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα ποσά της τεκμαρτής δαπάνης αυτής της περίπτωσης προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας με εξαίρεση αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης.}

 

11. Οι περιπτώσεις γ', δ' και ε' του άρθρου 17 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται:

 

α)α) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.

β)β) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

 

Εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών. Επίσης, εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 m2, λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 m2. Κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 m2 προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 m2 προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 15 m2 για καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

 

δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, καθώς και για προσωρινές διευκολύνσεις ή προσωρινές καταθέσεις στις ατομικές επιχειρήσεις τους ή στις εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες, στις οποίες είναι μέλη ή μέτοχοι.

 

ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους Δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

12. Στο άρθρο 18 του νόμου 2238/1994 προστίθεται νέα περίπτωση ε', που έχει ως εξής:

 

{ε) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου και τα δύο (2) επόμενα έτη, εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.}

 

13. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 καταργείται.

 

14. Στο άρθρο 18 του νόμου 2238/1994 η περίπτωση ζ' γίνεται η' και προστίθεται νέα περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 36Α του νόμου [Ν] 1642/1986, για την τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36Α του νόμου [Ν] 1642/1986, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Κατά τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο έτος. Με αποφάσεις το Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της περίπτωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.