Νόμος 2638/98 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Βαθμίδες και προσόντα του Επιστημονικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κύριο Διδακτικό έργο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ασκείται από το Επιστημονικού Προσωπικού, το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες:

 

α) καθηγητή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

β) αναπληρωτή καθηγητή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

γ) επίκουρου καθηγητή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και

δ) καθηγητή εφαρμογών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

2. Τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού, ανάλογα με τη βαθμίδα και το διδακτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, να έχουν διαρκή ενημέρωση για τον τομέα τους και συνεχή επαφή με την παραγωγική και ναυτιλιακή πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα διδακτικά τους καθήκοντα.

 

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Επιστημονικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι τα ακόλουθα:

 

Α. Καθηγητή:

 

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξης.

4) Διετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των χιλίων κόρων ολικής χωρητικότητας ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ίππων (ΒΗΡ) ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

Συνεκτιμάται διδακτική εμπειρία σε σχολές τριτοβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης και συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη του τίτλου σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που προκηρύσσεται ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.

 

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

 

Β. Αναπληρωτή καθηγητή:

 

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξης.

4) Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1.000 κόρων ολικής χωρητικότητας ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ΒΗΡ ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

Συνεκτιμάται συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο διδασκαλίας, σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή. Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

 

Γ. Επίκουρου καθηγητή:

 

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

5) Συνεκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Τέσσερα έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

5) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

 

Δ. Καθηγητή εφαρμογών:

 

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' ή Β' τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του Διπλώματος Β' τάξης.

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Πέντε έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

5) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

4. Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

 

6. Για την ισοτιμία τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου για διορισμό σε θέση Επιστημονικού Προσωπικού, αποφαίνεται πενταμελής Επιτροπή Ισοτιμιών από Διευθυντές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μέλη διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η ειδικότερη σύνθεση, η οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής, ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της θητείας, η αμοιβή των μελών της κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

7. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται και για τίτλους σπουδών που χορηγήθηκαν σε Έλληνες υπηκόους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999).

 

8. α) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού σε θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 50ο, κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου στο Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή σε μεγάλη δημόσια ή ιδιωτική παραγωγική ή ναυτιλιακή μονάδα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικής με το αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί ή διδακτικού έργου σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Η προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί μετά την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν πρόκειται περί γενικών και τεχνικών μαθημάτων, και μετά την κτήση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α' τάξεως, όταν πρόκειται περί ναυτικών μαθημάτων.

 

β) Για τις λοιπές βαθμίδες Επιστημονικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εφαρμόζεται για τα θέματα αυτά ο υπαλληλικός κώδικας.

 

γ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που εκκρεμούν και προβλέπουν ως όριο διορισμού το 45ο έτος ηλικίας δεν θίγονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.