Νόμος 2640/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ίδρυση και μετατροπή σχολικών μονάδων άλλων υπουργείων σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού μπορούν να ιδρύονται Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Α' κύκλου σπουδών ή να μετατρέπονται σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων.

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να λειτουργεί και Β' κύκλος σπουδών στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται κατά το διαγωνισμό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες είναι ανάλογα προς τα ισχύοντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών των δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και καθορίζονται ειδικότερα με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Β' κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

3. (πρώην 2). Με όμοιες αποφάσεις, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 που αναφέρονται στις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.