Νόμος 2646/98 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Διεύθυνση Μακεδονίας - Θράκης, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μπορούν μετά από αίτησή τους και απόφαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου να μεταταγούν σε οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιθεωρητών, αντίστοιχης ειδικότητας, που συστήνονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με μεταφορά των θέσεων των κλάδων από τους οποίους προέρχονται, με την απόφαση της μετάταξης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Οι θέσεις αυτές μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων επαναφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις των κλάδων από τους οποίους είχαν προέλθει.

 

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο υποβάλλονται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας έτους 1998 και για τα επόμενα έτη θα εγγράφονται πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου.

 

Σε όσους υπαλλήλους δεν μεταταγούν μπορεί, εφόσον υπάρχουν ανάγκες, να τους ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η δυνατότητα να εξακολουθήσουν να ασκούντα καθήκοντά τους με τις ίδιες αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιθεωρητών, κατά τα άρθρα 37, 38, 39 και 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1992 και το άρθρο 14 παράγραφος 1Α περίπτωση γ' του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 29 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.