Νόμος 2682/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Παραβάσεις - Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Κοινοτικά οχήματα

 

1. Η κατοχή ή η κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, χωρίς να έχει τηρηθεί καμιά από τις διατυπώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος νόμου, αποτελεί λαθρεμπορία και εφαρμόζονται οι σχετικές περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918)).

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν ασκείται ποινική δίωξη εφόσον καταβληθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα το καταλογιζόμενο πολλαπλούν τέλος το οποίο περιορίζεται στο ελάχιστο, που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, και παραιτηθούν των προβλεπόμενων ένδικων μέσων κατά της καταλογιστικής πράξης επιβολής του τέλους αυτού.

 

Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο Α4 του παρόντος άρθρου.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν έχει υποβληθεί η δήλωση άφιξης του οχήματος, πλην όμως ο υπόχρεος δεν προσέρχεται στην τελωνειακή αρχή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που το τέλος ταξινόμησης κατέστη απαιτητό για τη νόμιμη τακτοποίηση του οχήματος.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου Α1 δεν εφαρμόζονται όταν, πριν από τη διαπίστωση της παραπάνω παράβασης από τις διωκτικές αρχές της χώρας, τα εν λόγω πρόσωπα προσέρχονται αυτοβούλως στην τελωνειακή αρχή για την τήρηση των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, διατυπώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου Α4 του παρόντος άρθρου. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η ημερομηνία άφιξης του οχήματος στη χώρα, αντί του προστίμου της περίπτωσης δ' της παραγράφου Α4 του παρόντος άρθρου, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.467 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001).

 

4. Η διάπραξη των αναφερομένων παρακάτω παραβάσεων, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και επισύρει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα πρόστιμα:

 

α) Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιμο 293 ευρώ για κάθε όχημα.

 

β) Για την κυκλοφορία του οχήματος πέραν της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 10 πρόστιμο 1.467 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 13.

 

γ) Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 πρόστιμο 146 ευρώ για κάθε όχημα.

 

δ) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 11, την εκπρόθεσμη επαναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακινητοποίηση του οχήματος, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως εξής:

 

Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JEEP:

 

- Για τα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 29 ευρώ.

- Για τα από 1.601 κυβικά εκατοστά και άνω 59 ευρώ.

 

Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδρισμού 29 ευρώ.

 

Μοτοσυκλέτες ανεξάρτητα κυλινδρισμού 14 ευρώ.

 

ε) Για τη μη τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθεσμίας παραμονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 πρόστιμο 29 ευρώ για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας.

 

ζ) Όταν το όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, οδηγείται από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστιμο 733 ευρώ, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω οχήματος από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήματος από το καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αν κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαιούχο πρόσωπο δεν βρίσκεται στη χώρα και εφαρμόζονται κατά του μη δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α.1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001).

 

5. Το βάρος της απόδειξης, προς τις τελωνειακές αρχές, της συνδρομής των προϋποθέσεων για την άσκηση των ευεργετημάτων των άρθρων 13 και 14 του παρόντος νόμου, φέρουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

Β. Οχήματα Τρίτων Χωρών

 

1. Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του νόμου [Ν] 1165/1918 που ισχύουν για τον εισαγωγικό δασμό και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των οχημάτων, εφαρμόζονται και για το τέλος ταξινόμησης.

 

2. Η κατοχή ή κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που το τέλος κατέστη απαιτητό, χωρίς ο υπόχρεος να προσέλθει στην τελωνειακή αρχή για τη νόμιμη τακτοποίηση του οχήματος, αποτελεί λαθρεμπορία και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του τελωνειακού κώδικα.

 

3. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων δεν ασκείται ποινική δίωξη, εφόσον καταβληθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα το καταλογιζόμενο πολλαπλούν τέλος, το οποίο περιορίζεται στο ελάχιστο που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, και παραιτηθούν των προβλεπομένων ενδίκων μέσων κατά της καταλογιστικής πράξης επιβολής του τέλους αυτού.

 

4. Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης 8 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 ή εκπρόθεσμη αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαγωγή, εγκατάλειψη, καταστροφή του οχήματος, επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης το πρόστιμο που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραπάνω παραγράφου Α4.

 

5. Για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξινόμησης το οποίο αφορά ειδική δήλωση της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης το πρόστιμο που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραπάνω παραγράφου Α4. Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται όταν η εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξινόμησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραλήπτη του οχήματος.

 

Γ. Οχήματα Κοινοτικών και Τρίτων Χωρών

 

1. Πέρα από την επιβολή των προστίμων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α4, Β4, Β5, τα οχήματα υπόκεινται και σε προσωρινή συντηρητική δέσμευση με πράξη της τελωνειακής αρχής που διαπίστωσε την παράβαση, η δε απόδοσή τους γίνεται μετά την καταβολή των οφειλομένων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπομένων επιβαρύνσεων.

 

Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την οριστικοποίηση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προστίμων,περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται το 50% των προστίμων που επιβλήθηκαν.

 

2. Σε περίπτωση κυκλοφορίας των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 οχημάτων πριν από την καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης επιβάλλεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στους ιδιοκτήτες ή κατόχους αυτών πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο των τελών κυκλοφορίας που τα βαρύνουν.

 

3. Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του νόμου [Ν] 1165/1918 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή παραποίησης των κατατιθεμένων παραστατικών, από τα οποία προσδιορίζεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ή η αντιρρυπαντική τεχνολογία αυτών, με αποτέλεσμα την μη είσπραξη ή την είσπραξη μειωμένου τέλους ταξινόμησης.

 

4. Οι παραβάσεις των περιπτώσεων ι και κ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 1165/1918 εφαρμόζονται ανάλογα και για το τέλος ταξινόμησης και τιμωρούνται με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του ίδιου νόμου.

 

5. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις.

 

6. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα μέτρα ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την ορθή εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.