Νόμος 2721/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα άρθρα 98, 289, 379 και 393 του Ποινικού Κώδικα γίνονται οι ακόλουθες προσθήκες:

 

1.1. Στο άρθρο 98 του Ποινικού Κώδικα αριθμείται το ισχύον κείμενο ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε.}

 

1.2. Στο άρθρο 289 του Ποινικού Κώδικα αριθμείται το ισχύον κείμενο ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, έχει επιχειρήσει να μειώσει την έκταση του κινδύνου που έχει προκαλέσει και σε περίπτωση βλάβης ξένων πραγμάτων έχει ικανοποιήσει πλήρως τους ζημιωθέντες, με την καταβολή του κεφαλαίου των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν εκκαθαριστεί.}

 

1.3. Στο άρθρο 379 του Ποινικού Κώδικα αριθμείται το ισχύον κείμενο ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Ο υπαίτιος της πράξης της υπεξαίρεσης εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν ικανοποίηση εντελώς τον ζημιωθέντα με τη θέλησή του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν εκκαθαριστεί και δηλώσει τούτο ο παθών ή οι κληρονόμου του.}

 

1.4. Στο άρθρο 393 του Ποινικού Κώδικα αριθμείται το ισχύον κείμενο ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Ο υπαίτιος των εγκληματικών πράξεων των άρθρων 386, 386Α, εφόσον δεν τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, 388 και 390 του Ποινικού Κώδικα απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με ελεύθερη θέλησή του ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωθέντα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν εκκαθαριστεί και δηλώσει τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α/1996):

 

α. Αντικαθίσταται η προστεθείσα με την παράγραφο 7)α φράση ως εξής:

 

{Εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.}

 

β. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.}

 

3. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.}

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 2408/1996, προστίθεται εδάφιο δεύτερο, που έχει ως εξής:

 

{Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενο εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 386 του Ποινικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2408/1996, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.}

 

5. α. Η περίπτωση γ' του άρθρου 256 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:

 

α)ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών ή

β) το αντικείμενο της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.}

 

β. Η περίπτωση γ' του άρθρου 258 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:

 

α) ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών ή το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 242 του Ποινικού Κώδικα, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7)β του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α/1996), μετά τη φράση κάθειρξη, εάν προστίθεται το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη.

 

7. Στο άρθρο 374 του Ποινικού Κώδικα στην περίπτωση ε' μετά τη φράση κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια προστίθεται η φράση ή αν η συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

 

8. Στο άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α. Στην παράγραφο 1 η φράση με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αντικαθίσταται με τη φράση με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

 

β. Στην παράγραφο 3 η φράση με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αντικαθίσταται με τη φράση με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

 

γ. Η παράγραφος 5 καταργείται και η επόμενη παράγραφος 6 αριθμείται ως 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.