Νόμος 2721/99 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κοινοποίηση αναιρέσεων Συμβουλίου της Επικρατείας και κατάθεση έκθεσης εισηγητή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973 (ΦΕΚ 229/Α/1973) όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 702/1977, αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1470/1984 (ΦΕΚ 112/Α/1984) και κωδικοποιήθηκε, με την ίδια αρίθμηση, με το προεδρικό διάταγμα 18/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση αιτήσεως αναιρέσεως, η κοινοποίηση αυτής και της πράξης που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο γίνεται στο αναιρεσίβλητο, μόνης δε της πράξης στον αναιρεσείοντα. Αν στην αίτηση αναιρέσεως δεν αναγράφεται διεύθυνση του αναιρεσίβλητου, χωρίς να γίνεται σε αυτή μνεία ότι από κανένα δικόγραφο του αναιρεσίβλητου δεν προκύπτει η διεύθυνσή του ή αν διαπιστωθεί ότι η διεύθυνση που έχει αναγραφεί είναι εσφαλμένη και δεν φέρεται σε κανένα δικόγραφο του αναιρεσίβλητου, η αίτηση εισάγεται για συζήτηση με ειδική πράξη του Προέδρου ή του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Στην περίπτωση αυτήν το δικαστήριο αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης και με απόφαση του, που κοινοποιείται στον αναιρεσείοντα, ορίζει νέα δικάσιμο και διατάσσει την κοινοποίηση της απόφασης αυτής και του αναίρεσης και της πράξης του Προέδρου. Αν η κοινοποίηση αυτή δεν γίνει, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.}

 

2. Στο άρθρο 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, όπως αυτό, με την ίδια αρίθμηση, κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 18/1989, προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Ο εισηγητής, πέντε (5) ημέρες πριν από τη δικάσιμο που έχει ορισθεί με την οικεία πράξη του Προέδρου, οφείλει να δηλώσει προς τη Γραμματεία του οικείου σχηματισμού αν η υπόθεση ώριμη για συζήτηση. Η παράλειψη της δήλωσης αυτής, καθώς και η μη εμπρόθεσμη και γενικά νομότυπη κατάθεση της έκθεσης του εισηγητή σύμφωνα με τα α' και β' εδάφια της παραγράφου 1, όταν η υπόθεση φέρεται προς συζήτηση, επάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης της υπόθεσης και την αυτεπάγγελτη αναβολή της σε μεταγενέστερη ρητώς οριζόμενη δικάσιμο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.