Προεδρικό διάταγμα 18/89

ΠΔ 18/1989: Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18/1989: Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας, (ΦΕΚ 8/Α/1989), 09-01-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τη διάταξη του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 702/1977 (ΦΕΚ 268/Α/1977), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1470/1984 (ΦΕΚ 112/Α/1984) και

 

2. Την 8-10, 13, 15/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας σε συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, διατυπωμένες στη δημοτική, οι διατάξεις νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος, ως εξής:

 

Μέρος πρώτο: Συγκρότηση - Οργάνωση - Αρμοδιότητα

 

Άρθρο 1: Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων

Άρθρο 3: Πάρεδροι και Εισηγητές

Άρθρο 4: Γραμματεία

Άρθρο 5: Έδρα

Άρθρο 6: Τήβεννος

Άρθρο 7: Ολομέλεια - Τμήματα

Άρθρο 8: Σύνθεση Ολομέλειας

Άρθρο 9: Συγκρότηση Τμημάτων

Άρθρο 10: Σύνθεση Τμημάτων

Άρθρο 11: Δικαστικές διακοπές

Άρθρο 12: Γραφείο νομολογίας και έρευνας

Άρθρο 13: Έργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας

Άρθρο 14: Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων

 

Μέρος Δεύτερο: Επεξεργασία διαταγμάτων

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Μέρος Τρίτο: Ένδικα μέσα

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικοί δικονομικοί κανόνες

 

Άρθρο 17: Άσκηση ενδίκων μέσων

Άρθρο 18: Αντίκλητος

Άρθρο 19: Κατάθεση δικογράφου

Άρθρο 20: Ορισμός εισηγητή και δικασίμου

Άρθρο 21: Κοινοποίηση δικογράφου

Άρθρο 22: Καθήκοντα εισηγητή

Άρθρο 23: Απόψεις της Διοίκησης

Άρθρο 24: Συνέπειες μη αποστολής φακέλλου

Άρθρο 25: Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα

Άρθρο 26: Παράσταση στο ακροατήριο

Άρθρο 27: Πληρεξουσιότητα

Άρθρο 28: Αποκλεισμός ερημοδικίας

Άρθρο 29: Αποδοχή προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Άρθρο 30: Παραίτηση

Άρθρο 31: Θάνατος διαδίκων

Άρθρο 32: Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Άρθρο 33: Συζήτηση στο ακροατήριο

Άρθρο 33Α: Αίτηση επιτάχυνσης

Άρθρο 34: Απόφαση

Άρθρο 34Α

Άρθρο 34Β

Άρθρο 35: Τέλη

Άρθρο 36: Παράβολο

Άρθρο 37: Απαλλαγή από τέλη και παράβολο

Άρθρο 38: Έξοδα της διαδικασίας

Άρθρο 39: Δικαστική δαπάνη

Άρθρο 40: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Προσφυγές

 

Άρθρο 41: Προθεσμίες

Άρθρο 42: Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 43: Έκταση ελέγχου, διαδικασία

Άρθρο 44: Παρέμβαση - Τριτανακοπή

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Αίτηση ακυρώσεως

 

Άρθρο 45: Προσβαλλόμενες πράξεις

Άρθρο 46: Προθεσμία

Άρθρο 47: Έννομο συμφέρον

Άρθρο 48: Λόγοι ακυρώσεως

Άρθρο 49: Παρέμβαση

Άρθρο 50: Συνέπειες απόφασης

Άρθρο 51: Τριτανακοπή

Άρθρο 52: Αναστολή εκτελέσεως

Άρθρο 52A

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Αίτηση αναιρέσεως

 

Άρθρο 53: Παραδεκτό

Άρθρο 54: Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 55: Παρέμβαση - Τριτανακοπή

Άρθρο 56: Λόγοι αναιρέσεως

Άρθρο 57: Συνέπειες αναίρεσης

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Έφεση

 

Άρθρο 58: Παραδεκτό

Άρθρο 59: Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 60: Στοιχεία δικογράφου

Άρθρο 61: Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 62: Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 63: Παρέμβαση

Άρθρο 64: Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεση

Άρθρο 65: Αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης

Άρθρο 66: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 67: Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο - Περιπτώσεις εκδίκασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Κεφάλαιο Έκτο: Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων

 

Άρθρο 68

Άρθρο 69

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας

 

Άρθρο 69Α

 

Μέρος Τέταρτο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές Ρυθμίσεις

 

Άρθρο 70: Έναρξη προθεσμίας

Άρθρο 70Α: Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων, ψηφιακή δικογραφία

Άρθρο 71: Εσωτερικοί κανονισμοί

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ειδικά θέματα

 

Άρθρο 72: Ειδική Επιτροπή

Άρθρο 73

Άρθρο 74: Εκτύπωση αποφάσεων

Άρθρο 75: Δαπάνες λειτουργίας, διαχείρισης

Άρθρο 76: Στολές επιμελητών

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-12-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.