Νόμος 2721/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Στέγαση Εθνικής Σχολής Δικαστικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του νόμου [Ν] 2236/1994 (ΦΕΚ 146/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/1995), προστίθεται υποπαράγραφος γ)γ' που έχει ως εξής:

 

{1) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, παραχωρείται δωρεάν στην Εθνική Σχολή Δικαστών η χρήση:

 

α) του κτιρίου που έχει ανεγερθεί με βάση την οικοδομική άδεια 98/04-09-1996 του Πολεοδομικού Γραφείου Καλαμαριάς στο Τμήμα του ΒΚ2528 δημόσιου κτήματος, του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με την απόφαση 6928/09-07-1979 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και

β) του ακάλυπτου χώρου εμβαδού 900 m2 που περιβάλλει το παραπάνω κτίριο.

 

2) Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου δικαιούται να χρησιμοποιεί το δώμα του παραπάνω κτιρίου για την εγκατάσταση μηχανημάτων ψύξης, θέρμανσης ή άλλων συναφών μηχανημάτων, καθώς και τμήμα του υπουργείου του κτιρίου αυτού για την εγκατάσταση αρχείου ή την αποθήκευση πραγμάτων.

 

3) Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Προέδρου Διευθυντή του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, τον τρόπο χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που τυχόν εξυπηρετούν τόσο το παραπάνω κτίριο όσο και εκείνο στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, ιδίως εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, την κατανομή των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που τυχόν ανακύπτει μεταξύ των παραπάνω νομικών προσώπων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των δυο αυτών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου ως και τη λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά.

 

4) Αν το κτίριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παύσει να χρησιμοποιείται από την Εθνική Σχολή Δικαστών λόγω μετεγκατάστασής της ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η χρήση του περιέρχεται στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Για τη μεταβολή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

 

5) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η ετήσια χρηματοδότηση της Εθνικής Σχολής Δικαστών από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών συντήρησης και επισκευής του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται η Σχολή, και των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεών του, εφοδιασμού του με τα αναγκαία εποπτικά μέσα, καθώς και διαμόρφωσης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.