Νόμος 2725/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωματεία - μέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και τα δύο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακά έτη συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις: (α) με 10 τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα ή (β) αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους αθλητές απαιτεί ο Κανονισμός του οικείου αθλήματος για τη συμπλήρωση ομάδας και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον 12 αθλητές. Η απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται σύμφωνα την παράγραφο 1 του άρθρου 14. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του μέλους της Ομοσπονδίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Κάθε αθλητικό σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με 1 αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γενική Συνέλευση του σωματείο.

 

3. Το καταστατικό των αθλητικών ομοσπονδιών στις οποίες συμμετέχουν αθλητικές ενώσεις που έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση μπορεί να ορίζει ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας (1) ψήφου έκαστος, αντιπρόσωποι των αθλητικών αυτών ενώσεων, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 14 και όχι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων - μελών των ενώσεων.

 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης είναι ανάλογος με τον αριθμό των αθλητικών σωματείων - μελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε 1 αντιπρόσωπο για κάθε 10 σωματεία - μέλη της ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Αν, κατά τον προαναφερόμενο υπολογισμό, απομένουν περισσότερα από 5 σωματεία, εκλέγεται άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.

 

4. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων και ενώσεων - μελών της ομοσπονδίας παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, απαγορευμένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας, κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωματείων ή και ενώσεων - μελών της που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε αθλητικό σωματείο ή και ένωση - μέλος της ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

6. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγονται, κατ' ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.

 

7. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.

 

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας.

 

9. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναστολή έως 31-12-2020 βλέπε την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.