Νόμος 2725/99 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Σύσταση - Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη μετατροπή του τμήματος αμειβομένων αθλητών. Σε περίπτωση μη υπάρξεως τμήματος αμειβομένων αθλητών, λόγω λειτουργίας στο οικείο άθλημα ανωνύμων αθλητικών εταιρειών, επιτρέπεται η σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας με τη μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών του αθλητικού σωματείου.

 

2. Η εταιρεία που συνιστάται υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου που προκύπτουν κατά περίπτωση από τη δραστηριότητα του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών. Κατά τα λοιπά δεν επηρεάζεται η μορφή και η λειτουργία του αθλητικού σωματείου, το οποίο διατηρεί τα υπόλοιπα αθλητικά του τμήματα, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου ερασιτεχνικού τμήματος.

 

3. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποί λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και αρκεί η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών του σωματείου. Στην πιο πάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης ορίζεται και προσωρινή επιτροπή, στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να προχωρήσει στη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

4. Η προσωρινή αυτή επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον Μέλη και, μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας κατά την περίπτωση γ' της παρούσας οπότε και παύει να υφίσταται, μεριμνά ιδίως:

 

α) για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας,

β) για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,

γ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.