Νόμος 2738/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαδικασία Διαπραγματεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προς διαπραγμάτευση ζητήματα κοινοποιούνται εγγράφως από την ενδιαφερόμενη πλευρά στην άλλη και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γνωστοποιούνται συγχρόνως τα εξουσιοδοτημένα για τη διαπραγμάτευση πρόσωπα. Οι δύο πλευρές οφείλουν να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου του ίδιου έτους, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται: α) μέχρι τις 15 Ιουνίου, προκειμένου για τα ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύναψης συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, και η σχετική γενική συλλογική σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου, β) για τα θέματα που χρειάζονται ειδικότερη αντιμετώπιση και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται μέχρι τις 5 Αυγούστου και η σχετική συλλογική σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέχρι τις 20 Αυγούστου. Εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, τα μέρη ζητούν τις υπηρεσίες του Μεσολαβητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις και των δύο επιπέδων (των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4) μετά από Μεσολάβηση και υπογράφονται οι σχετικές συλλογικές συμβάσεις. Μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υπογραφή οποιασδήποτε συλλογικής σύμβασης. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται καλόπιστα και με πρόθεση να επιλυθούν τα υποβληθέντα ζητήματα. Τα μέρη οφείλουν να αιτιολογούν τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις τους.

 

3. Η πλευρά των εργαζομένων δικαιούται να αξιώσει από την άλλη πλευρά πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων.

 

4. Κατά τις διαπραγματεύσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των μερών, κατατίθενται και φυλάσσονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η κατά την παράγραφο 1 καταληκτική προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας Μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10ης Σεπτεμβρίου, η 10-11-2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2846/2000 (ΦΕΚ 229/Α/2000).

 

6. Κατά τη διεξαγωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 η κατά την παράγραφο 1 καταληκτική προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας Μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10-09-2002 η 29-11-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.